Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

18 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 20. decembur 2017

4 Måneders fængsel for besiddelse og udbredelse af børnepornografi

D O M

 

afsagt den 20. december 2017

 

Rettens nr. 1-…/2017

Politiets nr. …-14

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den …

boende …

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 12. september 2017.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

1.

straffelovens § 236, stk. 2 - besiddelse af børnepornografisk materiale -ved på ukendte tidspunkter før perioden mellem den 9. januar 2008 - 12. maj 2009 på Færøerne, formentlig på sin bopæl i …, på en harddisk af mærket "Maxtor" (koster 306) at have downloadet 152 pornografiske billeder af personer under 18 år og 11 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, som tiltalte den 23. oktober 2014 kl. 10.00 på sin bopæl blev fundet i besiddelse af, hvor

 

  1. l) 92 billeder (l i allokeret område/91 var i uallokeret område) var fremstilling uden seksuel aktivitet (kategori l),

2) 54 billeder (uallokeret område) og 11 filmsekvenser (2 i allokeret område/9 i uallokeret område) var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2), og

3) 6 billeder (uallokeret område) var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3).

 

2.

straffelovens § 236, stk. 2 - besiddelse af børnepornografisk materiale - ved på et ukendt tidspunkt før den 3. - 4. maj 2008 på Færøerne, formentlig på sin bopæl i …, på en harddisk af mærket "Hitachi" (koster 303) at have downloadet 5 pornografiske billeder af personer under 18 år og 3 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, som tiltalte den 23. oktober 2014 kl. 10.00 på sin bopæl blev fundet i besiddelse af, hvor af

 

  1. l) 5 billeder var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori 1), og

2) 3 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2).

 

3.

straffelovens § 236, stk. 2 - besiddelse af børnepornografisk materiale - ved på et ukendt tidspunkt omkring den 18. 19. maj 2013 på Færøerne, formentlig på sin bopæl i …, på en ekstern harddisk af mærket "Western Digital" (koster 305) at have downloadet 9 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, som tiltalte den 23. oktober 2014 kl. 10.00 på sin bopæl blev fundet i besiddelse af, hvoraf alle 9 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2).

 

4.

straffelovens § 236, stk. 2 - besiddelse af børnepornografisk materiale - ved i perioden 17. september - 22. oktober 2014 på Færøerne, formentlig på sin bopæl i …, på en bærbar computer af mærket "Asus" (koster 312) - blandt andet via fildelingsprogrammet LimeWire - at have downloadet 16 pornografiske billeder af personer under 18 år og 5 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, som tiltalte den 23. oktober 2014 kl. 10.00 på sin bopæl blev fundet i besiddelse af, hvor af

 

  1. l) 14 billeder var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori l), og

2) 2 billeder og 5 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2).

 

5.

straffelovens § 236, stk. 1, 1 pkt., jf. til dels stk. 1, 2. led, jf. 2 pkt. jf. til dels straffelovens § 21  videregivelse af børnepornografisk materiale, til dels under særlig skærpende omstændigheder og til dels forsøg herpå - ved den 9. april 2011 og 12. april 2011 fra et sted på Færøerne, formentlig sin bopæl i …, via den færøske IP adresse 212.55.43.98, til dels under særlig skærpende omstændigheder, at have udbredt 90 pornografiske billeder af personer under 18 år til den østrigske statsborger …, hvor af

 

  1. l) 50 billeder var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori l),

2) 36 billeder var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2), og

3) 4 billeder var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3),

 

ligesom tiltalte havde forsæt til videre udbredelse under særlig skærpende omstændigheder over internettet af de sendte filer til et ukendt antal personer, fordi tiltalte som led i en bytteaftale med … til gengæld for de afsendte 90 børnepornografiske billeder i perioden ca. 10. — 17. april 2011 fra … modtog i alt 114 pornografiske billeder af børn under 18 år og 6 pornografiske filmsekvenser af personer under 18 år, hvor af

 

4) 47 billeder og 1 filmsekvenser var fremstillinger uden seksuel aktivitet (kategori l),

5) 61 billeder og 5 filmsekvenser var fremstillinger med seksuel karakter (kategori 2), og

6) 6 billeder var fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold (kategori 3),

 

hvorfor tiltalte måtte være vidende om eller i hvert fald have anset som sandsynligt eller som en nærliggende mulighed, at … ville videresende en eller flere af de 90 børnepornografiske billeder over internettet til andre ukendte personer som led i lignende byttehandler.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf, samt om konfiskation af

 

  1. l) Harddisk afmærket "Hitachi" forhold 2 - (bilag K-1, koster 303)

2) Ekstern harddisk af mærket "Western Digital" — forhold 2 - (bilag K-1, koster 305)

3) Harddisk afmærket "Maxtor" — forhold 1 - (bilag K-1, koster 306)

4) Bærbar computer afmærket "ASUS" - forhold 4 (bilag K-1, koster 312)

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnet politiassistent A.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt fotomapper.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Tiltalte har ikke bestridt anklagemyndighedens optælling af billedfiler eller filmsekvenser. Han har endvidere ikke bestridt, at billedfiler eller filmsekvenser i anklageskriftet er kategoriseret i overensstemmelse med Rigsadvokatens meddelelse nr. 9/2005 i kategori 1, fremstillinger uden seksuel aktivitet, kategori 2, fremstillinger med seksuel aktivitet og kategori 3, fremstillinger med særligt grove seksuelle forhold.

 

Politiassistent A har forklaret, at der under en ransagning af tiltaltes hjem, blev beslaglagt de harddiske og den bærbare computer, som fremgår af forhold 1-4. På den baggrund og sammenholdt med de tekniske undersøgelser og udlæsning af de beslaglagte genstande finder retten det godtgjort, at de billedfiler og filmsekvenser, som er omfattet af forhold 1-4 stammer fra de beslaglagte genstande.

 

Tiltalte har forklaret, at han ikke decideret har ledt efter børneporno på internettet, men at han anvendte søgeord som "teen" eller lignende, og at der ved download fra fx. tjenesten "LimeWire", kunne være børnepornografi, som lagrede sig på harddisken. Tiltalte har videre forklaret, at han slettede en del af materialet, som omfattede børn, og havde til hensigt at slette resten.

 

Af vidneforklaringen afgivet af politiassistent A sammenholdt med de tekniske undersøgelser foretaget ved at sammenholde genskabte slettede filer og filer sendt via tiltaltes e-mail fremgår, at der er et betydeligt sammenfald mellem disse filer. Retten lægger herefter til grund, at tiltalte har haft rådighed over alle filerne. Retten lægger efter en gennemgang endvidere til grund, at billedfiler og filmsekvenser omfattet af anklageskriftet, kan henføres under straffelovens § 236.

 

Henset til den lange periode, som anklageskriftet omfatter, og tiltaltes forklaring om, at hans søgninger efter anden porno jævnligt resulterede i hits på børneporno, kan retten ikke lægge til grund, at tiltaltes besiddelse af børneporno var tilfældig eller uden hans viden. Der er herved tillige lagt vægt på, at filnavne i mange tilfælde ledte tankerne hen på børneporno, og at de enkelte filer skulle markeres, forinden download kunne ske.

 

Retten finder det på denne baggrund bevist, at tiltalte i forhold 1-4 er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og at tiltalte har været i besiddelse af 173 billeder, hvoraf 111 omfattet af kategori 1, 56 billeder omfattet af kategori 2 og 6 billeder omfattet af kategori 3, samt 17 filmsekvenser omfattet af kategori 2.

 

Det kan efter de tekniske undersøgelser lægges til grund, at der fra tiltaltes e-mail konto i to tilfælde blev sendt filer indeholdende i alt 90 billeder til en person, der af østrigsk politi er identificeret som den østrigske statsborger ...

 

Der er via tiltaltes mailkonto kommunikeret med … om at bytte billeder, som på grund af de anvendte formuleringer i kommunikationen utvivlsomt vedrører børneporno.

 

Tiltalte ikke har nogen erindring om korrespondancen men kan ikke afvise, at den har fundet sted. Tiltalte er ikke bekendt med, at andre skulle have haft adgang til hans e-mail eller elektroniske enheder, hvilket støttes af politiassistent A forklaring om, at der ikke i routeren var tegn på, at den blev benyttet af personer udenfor husstanden.

 

På denne baggrund finder retten de ubetænkeligt at lægge til grund, at det er tiltalte, der har kommunikeret med … via e-mail og sendt billeder til ham den 9. og den 12. april 2011.

 

Da det i korrespondancen blev drøftet at bytte billeder, da … har sendt børnepornografisk materiale til tiltalte, og da det også fremgår af mailkorrespondancen, at der er andre personer involveret måtte det have stået tiltalte klart, at der kunne blive tale om udbredelse af billederne til et ukendt antal personer.

 

Der er tale om i alt 90 billeder, hvoraf 36 er omfattet af kategori 2 og 4 er omfattet af kategori 3. Billederne viser børn i forskellige aldre i seksuelle stillinger, herunder i samlejesituationer. Endvidere viser de små børn i ydmygende og tvangsprægede situationer af seksuel karakter.

 

Retten finder på denne baggrund tillige, at tiltalte er skyldig i forhold 5 i overensstemmelse med anklageskriftet.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 236, stk. 2 og § 236, stk. 1, 1 pkt., jf. til dels stk. 1, 2. led, jf. til dels straffelovens § 21.

 

Efter sagens karakter og grovheden af dele af det materiale, der er besiddet og delt, kan tiltaltes gode personlige forhold og den forholdsvis lange sagsbehandlingstid ikke føre til, at straffen skal gøres helt eller delvis betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 4 måneder.

 

Hos tiltalte konfiskeres:

 

  1. l) Harddisk afmærket "Hitachi" forhold 2 - (bilag K-1, koster 303)

2) Ekstern harddisk af mærket "Western Digital" — forhold 2 - (bilag K-1, koster 305)

3) Harddisk afmærket "Maxtor" — forhold 1 - (bilag K-1, koster 306)

4) Bærbar computer afmærket "ASUS" - forhold 4 (bilag K-1, koster 312)

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.