Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

22 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 13. marts 2017

1 ár og 5 mánaðir í fongsul fyri at smugla hash

D O M

 

afsagt den 13. marts 2017

 

Rettens nr. 1-.../2017

Politiets nr. ...

 

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte (T)

født den ... 1993

boende ....

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 10. marts 2017.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt. jf. tildels straffelovens § 21 og § 23-  ved den 12. februar 2017 ca. kl. 22.15 i Vagá Lufthavn med henblik på videreoverdragelse og i forening med ukendte medgerningsmænd i Danmark og på Færøerne at have forsøgt at indsmugle 9,857 kilo hash med fly fra Danmark til Færøerne, hvilket blev forhindret af de færøske toldmyndigheder.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, samt om konfiskation af 9,857 kg hash og tilhørende emballage, jf. bilag 7, koster 1-22.

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaring af tiltalte.

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

 

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 12. februar 2017, herunder i isolation fra den 12. til den 27. februar 2017.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i den rejste tiltale, dog har han ikke ønsket at uddybe, hvordan han kom i besiddelse af hashen, eller hvordan hashen skulle omsættes på Færøerne.

 

Tiltaltes erkendelse støttes sagens oplysninger i øvrigt, herunder at hashen blev fundet i tiltaltes kuffert.

 

Den betydelige mængde hash sammenholdt med tiltaltes forklaring om, at han ikke har nogen penge, og hans manglende uddybning af hvordan han kom i besiddelse af hashen, og hvordan den skulle videreoverdrages, indikerer, at indsmuglingen med henblik på videreoverdragelse skete i forening med ukendte medgerningsmænd i Danmark og på Færøerne.

 

Ved afgrænsningen af, om forholdet er omfattet af straffelovens § 191, stk. 2 har retten lagt vægt på, at forhold almindeligvis anses for omfattet af bestemmelsen, hvis der er tale om ca. 10 kg hash eller mere. Det er rettens opfattelse, at mængden af hash i denne sag er ca. 10 kg. Ved den vurdering er det tillagt vægt, at der er tale om indsmugling over landgrænser.

 

Retten finder det på denne baggrund bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 5 måneder, jf. straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt. jf. tildels straffelovens § 21 og § 23.

 

Der er ikke grundlag for at gøre straffen eller en del af den betinget. Tiltalte har under sagen meddelt, at han ikke ønsker at modtage en betinget dom, hvis der er knyttet vilkår om samfundstjeneste til den.

 

Tiltalte har taget bekræftende til genmæle over for påstanden om konfiskation, og denne tages til følge som nedenfor bestemt, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T), straffes med fængsel i 1 år og 5 måneder.

 

Hos tiltalte konfiskeres 9,857 kg hash og tilhørende emballage, jf. bilag 7, koster 1-22.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.