Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

18 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 29. septembur 2017

Fongsulsrevsing í 3 mánaðir fyri harðskap

D O M

 

afsagt den 29. september 2017

 

Rettens nr. 1-…/2017

Politiets nr. 5600-…………-17

 

Anklagemyndigheden

mod

(T)

født den … 1986

boende …..

 

Sagens baggrund og parternes påstande.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 6. juli 2017.

 

(T) er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 245, stk. 1 jf. § 247, stk. 1 og 2 - vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde og vold mod særlig udsat persongruppe - ved den … 2017 ca. kl. 02.46 i indgangen til ….. i Tórshavn - som tidligere straffet for vold - at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at have slået dørmand A over venstre tinding med en flaske, hvorved denne pådrog sig skade i form af en flænge der skulle sys med tre sting.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Der blev afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne A og B.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af … 2017 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at undersøgelse af A har fundet sted den … 2017 kl. 04.30, hvor der blev konstateret de skader, der er anført i anklageskriftet.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Tiltalte er tidligere straffet:

 

ved                     

Færøernes rets dom af 4. april 2008 for overtrædelse af straffelovens § 180, jf. § 21, § 245, stk. 1, jf. § 21, § 264, stk. 1, nr. 1, § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. til dels § 21, og § 293, stk. 1, samt færdselslovens § 16, stk. 1, § 18, stk. 1, og § 23, stk. 1, med en fællesstraf af fængsel i 2 år og 3 måneder.

 

ved                     

Færøernes rets dom af 22. januar 2010 for overtrædelse af straffelovens § 291, stk. 1, og § 244, jf. § 247 med fællesstraf af fængsel i 10 måneder, der tillige omfatter reststraffen på 273 dage, der blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år under tilsyn af Kriminalforsorgen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse:

A og B har afgivet detaljerede og overensstemmende vidneforklaringer om hændelsesforløbet og om, at tiltalte slog A i panden/tindingen med en spiritusflaske.

 

Forklaringernes troværdighed understøttes af oplysningerne i politiattesten og det fremlagte billedmateriale.

 

Det er derfor bevist, at tiltalte slog A i panden/tindingen med en flaske.

 

Det er udgangspunktet, at slag med en glasflaske mod en persons hoved er vold omfattet af straffelovens § 245.

 

Ved slaget fik A en flænge i panden/tindingen, som måtte sys med 3 sting, og slaget gjorde ham svimmel.

 

Retten finder herefter, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet.

 

Tiltalte er tidligere straffet for vold, og det må efter vidneforklaringerne om, at A stod i døren og tog imod gæsterne, have stået tiltalte klart, at Jógvan A var dørmand.

 

Tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 245, stk. 1 jf. § 247, stk. 1 og 2.

 

Under hensyn til voldens grove karakter og tiltaltes tidligere straffe er der ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvis betinget.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, (T), straffes med fængsel i 3 måneder.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.