Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

18 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur tann 28. februar 2018

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage. Tiltalte betaler sagens omkostninger.

D O M

 

afsagt den 28. februar 2018

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 12. december 2017.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 244, jf. § 247, stk 2 - vold mod udsat persongruppe - ved den 4. november 2017 i tidsrummet kl. 22.40-23.40 ved hæveautomaten på adressen Tinghúsvegur 49 i Tórshavn at have skubbet og efterfølgende med begge hænder at have taget et hårdt halsgreb på taxachauffør F, hvilket medførte, at F blev påført skader i form af stregformede blødninger i huden på halsen, samt at det sortnede for hendes øjne.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Anklagemyndigheden har på vegne af F nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale 4.000 kr. i erstatning til F for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Tiltalte har påstået frifindelse for erstatningskravet.

 

Oplysningerne i sagen

 

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne F og politiassistent V.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt politiattest af 5. november 2017 og fotomappe.

 

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 5. november 2017 kl.03.05 i lægevagten på Landssjúkrahúsið blev konstateret de skader, der er anført i anklageskriftet.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

F har  forklaret, at tiltalte tog halsgreb på hende sådan, som det er beskrevet i anklageskriftet, samt at tiltalte tildelte hende et lille skub, som dog ikke havde karakter af vold.

 

Retten lægger vægt på Fs vidneforklaring. Forklaringen har fremstået som en troværdig og overbevisende beskrivelse af, hvad der faktisk skete. F har forklaret sikkert og uden trang til overdrivelse. Forklaringens rigtighed støttes af oplysningerne i politiattesten og af politiassistent V’s vidneforklaring om, at F var tydeligt rystet og chokeret, da hun blev afhørt hos politiet efter overfaldet.

 

Retten finder det på den baggrund bevist, at tiltalte er skyldig, dog således at der frifindes for den del af tiltalen, som vedrører det tildelte skub.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. § 244, jf. § 247, stk. 2.

 

Udgangspunktet for strafudmålingen i sager om vold mod taxachauffører er ubetinget fængsel i 50 dage. Der er ikke anledning til at fravige dette udgangspunkt i denne sag.

 

Det kan ikke føre til andet resultat, at der også på Færøerne generelt er sket en udvidet anvendelse af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, efter at lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf er trådt i kraft i Danmark. Det fremgår af forarbejderne til denne lov, at der ikke skal ske en udvidet anvendelse af betinget dom med samfundstjeneste i sager, som er omfattet af straffelovens § 247, stk. 2, om vold mod personer, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for vold.

 

Erstatningskravet, der ikke er nærmere dokumenteret, henvises til civilt søgsmål og erstatningsnævnet.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 50 dage.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.