Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

17 feb 2021

Føroya Rættur

Avsagdur dómur tann 7. september 2018

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 dage. Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, samt frakendelse med betingelse Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 dage. Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj.

D O M

 

afsagt den 7. september 2018

 

Rettens nr. (...)

Politiets nr. (...)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (...)

boende (...)

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 19. juli 2017.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

færdselslovens 16, stk. 1 - spirituskørsel ved den 25. marts 2017 ca. kl. 05.28 i (...) at have ført varevogn reg. nr. AV 146 ad (...) hvor sigtede blev stoppet ved (...) efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,20 promille.

 

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

 

Anklagemyndigheden har påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens 59, jf. 59a, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, nr. 6.

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

Der blev afgivet forklaring af tiltalte og politiassistent (...).

 

Forklaringerne fremgår af retsbogen og gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt:

- Retskemisk erklæring

- Udtalelser af 16. april 2018 og 23. maj 2018 fra kommunelæge (...)

 

Der blev den 25. marts kl. 05.44 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en mindsteværdi på 0,24 promille alkohol.

 

Kriminalforsorgen har foretaget en undersøgelse af tiltaltes personlige forhold.

 

Tiltaltes kørekort har været inddraget af politiet siden den 25. marts 2017

 

Tiltalte er tidligere straffet ved:

- Udenretlig vedtagelse for Politimesteren på Færøerne den 10. maj 2016 med en bøde på 4.000 kr. og betinget førerretsfrakendelse i 3 år fra den 10. maj 2016 indtil den 9. maj 2019, jf. færøsk færdselslov § 16, stk. 1, jf. § 58g og § 59A, stk. 1, nr. 2, jf. § 59C.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at cirka 20 minutter inden han blev standset, indtog han mellem en kvart og en halv guldøl sammen med en Voltaren tablet. Cirka 20 minutter forud for dette havde han også indtaget to Ibuprofen tabletter, ligesom han dagligt indtager jerntabletter morgen og aften. Tiltalte har forklaret, at han fik den smertestillende medicin udleveret på (...). 

 

Tiltalte blev standset af politiet kl. 05.28. Blodprøven blev udtaget samme morgen kl. 05.44 og udviste en mindsteværdi ethanol på 0,24.

 

Tiltaltes kommunelæge har i skriftlig erklæring oplyst, at tiltalte hende bekendt ikke har lidt af jernmangel, og at han ikke har fået anbefalet jerntilskud fra konsultationen. Den sidste ordination på Ibuprofen er ifølge journalsystemet udskrevet i 2010. Ifølge journalsystemet er der ikke udskrevet Ibuprofen, Voltaren eller jern til tiltalte i 2017.

 

Det må umiddelbart lægges til grund, at indtagelse af den af tiltalte anførte mængde og karakter af smertestillende tabletter har kunnet medføre bivirkninger i et eller andet omfang. Der foreligger dog ingen oplysninger om, at indtagelse af Voltaren eller Ibuprofen har en påvirkning på promillen. 

 

Retten finder på denne baggrund ikke, at tiltaltes forklaring om indtagelse af smertestillende tabletter kan føre til en frifindelse for spritituskørsel. 

 

Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale.

 

Straffen fastsættes til fængsel i 10 dage, jf. færdselslovens § 58, jf. § 16, stk. 1.

 

Tiltalte er af Kriminalforsorgen fundet egnet til at udføre samfundstjeneste. Straffen gøres herefter betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

 

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.500 kr.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 10 dage.

 

Vedrørende frakendelse af førerretten:

 

Forholdet er begået i prøvetiden for en betinget frakendelse for spirituskørsel, hvilket udløser 6 måneders ubetinget frakendelse.

 

Vedrørende spørgsmålet om andengangskørsel i intervallet mellem 0,21 - 0,50, fremgår det af bemærkningerne til forslag om ændring af færdselsloven (lagtingslov 127/2008), at der i et andengangstilfælde af spirituskørsel med en promille på 0,51 - 0,80 skal ske frakendelse i 3 år.

 

Ved Lagtingets behandling af lovforslaget nedsattes promillegrænsen efter indstilling fra retsudvalget fra de foreslåede 0,50 til de nu gældende 0,20. Det fremgår af Retsudvalgets betænkning af 17. april 2009:

 

"Til nr. 32 (§ 59)

Av tí at rúsdrekkakoyring sbr. nr. 33 (§ 59a, stk. 1, nr. 2) nú verður lækkað til 0,20 promillu, heldur Rættarnevndin, at treytaleys frádøming av koyrirættinum í førinum fyrstu ferð eigur at verða frádømd, um alkoholstyrkin í blóðinum er hægri enn 0,50 promillu, ella alkoholstyrkin í

útandingarluftini er hægri enn 0,25 mg pr. litur luft. Mett verður, at ein hóskandi treytaleys frádøming er 1 ár í økinum 0,51 – 0,80 promillu. Í førinum aðru og triðju ferð fylgir frádømingin uppskotinum.

 

Til nr. 33 (§ 59a, stk. 1, nr. 2)

Rættarnevndin mælir til, at rúsdrekkamarkið verður lækkað til 0,20 promillu, og at frádømingin verður gjørd treytað, um viðkomandi hevur gjørt seg sekan í rúsdrekkakoyring, og alkoholstyrkin í blóðinum fer upp um 0,20 promillu, men er 0,50 promillu ella lægri, ella samsvarandi um alkoholstyrkin í útandingarluftini fer upp um 0,10 mg pr. litur luft, men ikki hægri enn 0,25 mg pr. litur luft. Í førinum aðru og triðju ferð o.s.fr. fylgir frádømingin ásetingunum í økinum 0,51 – 0,80 promillu.”

 

Retten finder under henvisning til det af retsudvalget anførte om frakendelsestiden, at andengangskørsel i intervallet 0,21 - 0,50 isoleret medfører en frakendelse på 3 år, og at tiltalte derfor samlet skal frakendes retten til at føre motordrevet kørekort, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år og 6 måneder fra den 25. marts 2017, jf. færdselslovens § 59, jf. § 59b.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 10 dage.

 

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår,

at       tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at       tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet samfundstjeneste i 30 timer indenfor en længstetid på 4 måneder fra endelig dom at regne,

at       tiltalte i længstetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen.

 

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 8.500 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes til fængsel i 10 dage.

 

Tiltalte skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, dog ikke knallert, i 3 år og 6 måneder fra den 25. marts 2017.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.