Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

25 mai 2020

Føroya Rættur

Dómur móti leiðsluni í Eik

Dómur í endurgjaldskravið móti leiðsluni í Eik

Retten på Færøerne har den 18. november 2019 afsagt dom i en sag anlagt af Finansiel Stabilitet om erstatningsansvar for de 2 direktører i den tidligere Eik Banki P/F samt for formanden og næstformanden i bankens bestyrelse

Sagen har drejet sig om, hvorvidt de sagsøgte har handlet ansvarspådragende over for Eik Banki P/F i forbindelse med bevillinger på udlånsengagementerne FDI, Sydporten og Valbjørn Dalsgaard, samt for den administrerende direktørs vedkommende tillige IRE, i perioden fra 2006 og frem til bankens økonomiske sammenbrud ved udgangen af september 2010.

Det samlede tab på de omfattede bevillinger er opgjort til 469.451.277,86 kr. Af procesøkonomiske grunde har sagsøger begrænset sin påstand over for de sagsøgte til betaling af 150 mio. kr.

Til at begynde med omfattede søgsmålet også bankens tidligere revisor og revisionsselskab, ligesom sagsøger havde  krav om, at alle de sagsøgte også var ansvarlige for Eik Bank FO's tab på yderligere et engagement, RGW, samt for tab på bankens investeringer i datterbanken Eik Bank Danmark A/S.  Under hovedforhandlingen har sagsøger frafaldet påstanden over for revisionen, ligesom kravet vedrørende RGW- engagementet og anbringenderne om uforsvarlig formueforvaltning og uforsvarlige investeringer i Eik Bank Danmark A/S er frafaldet. Eik Banki P/F´s samlede tab var oplyst at udgøre over 1,7 mia. kr.

Retten har dømt den administrerende direktør og de 2 medlemmer af bestyrelsens formandskab til solidarisk til Finansiel Stabilitet at betale 150 mio. kr. I det indbyrdes forhold skal de dømte hver betale en tredjedel.

Retten har frifundet den ikke administrerende direktør med henvisning til, at han ikke overordnet havde ansvar for kreditsagsbehandlingen og heller ikke konkret havde deltaget i de ansvarspådragende dispositioner. Retten har lagt til grund, at direktøren ikke ifaldt ansvar alene i kraft af at være medlem af direktionen eller ved at deltage i bestyrelsesmøderne.

Retten har anset det for bevist, at den administrerende direktør og de 2 medlemmer af bestyrelsens formandskab er erstatningsansvarlige for et tab på 129.175.000 kr. i forbindelse med FDI engagementet og for et tab på 27.281.760 kr. i forbindelse med P/F Valbjørn Dalsgarð engagementet. Det samlede tab, der er pålagt erstatningsansvar for, er således 156.456.760 kr., og sagsøgeren har dermed fået medhold for 33,3% af det samlede på de 4 engagementer opgjorte tab. Retten har ikke fundet støtte for at pålægge den administrerende direktør erstatningsansvar for hans dispositioner i forbindelse med IRE-engagementet.

For så vidt angår de konkrete dispositioner, som retten har fundet ansvarspådragende, har retten lagt vægt på, at de dømte under vanskelige økonomiske omstændigheder efter finanskrisens indtræden, hvor der var særlig anledning til at udvise omhu og forsigtighed, lod banken påtage sig overhængende risiko for tab og ikke sørgede for, at bevillingerne blev tilrettelagt således, at risikoen blev elimineret.

Retten har af de samme grunde også anset en bevilling på 70 mio. kr. i forbindelse med Sydporten-engagementet for ansvarspådragende, men de sagsøgte er ikke dømt til at betale erstatning for dette tab. Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at det var sandsynliggjort, at tabet kunne være undgået i forbindelse med Eik Banki P/F’s salg af engagementet i 2010, og at Finansiel Stabilitet, som dette derefter måtte påhvile, ikke har dokumenteret, at banken havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt.

Retten har ikke fundet grundlag for at tage de dømtes påstand om bortfald eller nedsættelse af erstatningsansvaret til følge.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder nedjusteringen af den reelle sagsgenstand i forbindelse med Finansiel Stabilitets tilskæring af sagen, har retten bestemt, at Finansiel Stabilitet og de dømte skal bære deres egne omkostninger.

Finansiel Stabilitet skal betale den frifundne direktørs sagsomkostninger med 8.891.324,56 kr. Beløbet betales til statskassen, der har afholdt omkostningerne.

Dommen kan læses på følgende link