Gå til sidens indhold

Føroya Rættur

04 mai 2021

Føroya Rættur

Dom vedr. skibskollision i 2017

Henholdsvis bødestraf og strafbortfald til 2 tiltalte for overtrædelse af søreglerne i forbin-delse med skibskollision i 2017, hvor en person blev dræbt.

D O M

 

afsagt den 4. maj 2021

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

 

T1

født den (…)

boende 8…)

 

og 

 

T2

født den (…)

boende (…)

 

 

Sagens baggrund og parternes påstande

 

Der har medvirket sagkyndige ved behandlingen af denne sag, jf. § 16, stk. 1, i retsplejeloven for Færøerne.

 

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 13. marts 2020.

 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

 

for T1s vedkommende:

 

  • 7, jf. § 1, stk. 1 og 3

i kundgørelsen nr. 90 af 25. maj 2000 om vagthold i skibe, jf. dertilhørende bilag 1, part 2, nr. 3, part 3, nr. 9 og part 3-1, nr. 12-14

  • 5, stk. 1, jf. §§ 1 og 2 i Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. dertilhørende bilag, kapitel B, regel 5,
  • 49, stk. 1, jf. § 30, stk. 1 i lagtingslov nr. 165 af 21. december 2001 om sikkerhed til søs, jf. Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. § 5, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, jf. dertilhørende bilag, kapitel A, regel 2,

ved -  den 31. august 2017 ca. kl. 01.53 som kaptajn ombord på M/V Mykines og som vagthavende navigatør på skibets bro ikke at have sikret sig, at der til enhver tid blev holdt behørig brovagt, idet tiltalte både fungerede som vagthavende navigatør og udkigsmand, selvom der ikke var dagslys, og i den forbindelse lod sig forstyrre/distrahere af maskinmesteren og derfor ikke holdt behørigt udkig på broen, ligesom tiltalte ikke havde planlagt den foranstående rejse og herved ikke havde kontrolleret/sikret sig, at der blev sejlet i overensstemmelse med godt sømandskab.

for T2s vedkommende:

  • 5, stk. 1, jf. §§ 1 og 2 i Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. dertilhørende bilag, kapitel B, regel 5 og regel 7, litra a,
  • 49, stk. 1, jf. § 30, stk. 1 i lagtingslov nr. 165 af 21. december 2001 om sikkerhed til søs, jf. Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. § 5, stk. 1, jf. §§ 1 og 2, jf. dertilhørende bilag, kapitel A, regel 2,

ved - den 31. august 2017 ca. kl. 01.53 som fører af fiskerbåden M/B Mars ikke at have sikret sig, at der til enhver tid blev holdt behørigt udkig såvel ved brug af syn og hørelse ved brug af alle forhåndenværende midler om bord, og ved ikke at have sejlet i overensstemmelse med godt sømandskab, idet tiltalte fejlvurderede afstanden til M/V Mykines og herved ikke foretog en fuldstændig vurdering af situation og risikoen for sammenstød.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte T1 straffes med en bøde på 10.000 kr., og at tiltalte T2 straffes med en bøde på 1.000 kr.

 

Tiltalte T1 har erkendt, at han som vagthavende navigatør ikke sikrede sig, at der til enhver tid blev holdt behørig udkig. Han har nægtet sig skyldig i den øvrige del af tiltalen.

 

Tiltalte T2 har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

 

Der er afgivet forklaringer af de tiltalte og af vidnerne V1, V2, V3, V4 og V5.

 

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Der har været fremlagt "Søulykkesrapport om kollisionen mellem Mars og Mykines den 31. august 2017" udgivet af Havarikommissionen den 7. februar 2017 og udskrift af retsbogen for søforklaring den 6. september 2017.  Der er afspillet en "Vikmar" computeranimation af Mykines's sejlrute, og der er fremlagt oversigtskort med angivelsen af sejlruten på ulykkesdagen samt 1 uge før og 1 uge efter ulykken.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Tiltalte T1

 

Tiltalte T1 har erkendt, at han som vagthavende på skibets bro ikke havde sikret sig, at der blev holdt behørig udkig, og at han derved har overtrådt regel 5 i kapitel B i det til Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler hørende bilag. Erkendelsen støttes af de øvrige oplysninger i sagen, herunder oplysningerne i Havarikommissionens søulykkesrapport. Det er derfor bevist, at tiltalte T1 er skyldig i denne del af tiltalen.

 

Det er på den anførte baggrund endvidere godtgjort, at tiltalte T1 også har overtrådt § 1, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 90 af 25. maj 2000 om vagthold på skibe, jf. det til bekendtgørelsen hørende bilag 1, afsnit 3-1, nr. 12–16.

 

Efter omstændighederne i forbindelse med sejladsen, herunder skibets størrelse og fart, og at det var meget mørkt, finder retten, at tiltalte T1 ved ikke at sørge for behørig udkig har forsømt at sikre sig, at sejladsen foregik trygt og sikkert, og at han derved tillige groft har tilsidesat forskrifterne for godt sømandskab, jf. § 30, stk. 1, i lagtingslov om sikkerhed til søs, jf. regel 2 i kapitel A i det til Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler hørende bilag.

 

Således som sagen er oplyst, finder retten, at der ikke er det fornødne sikre grundlag for at fastslå, at tiltalte T1 ikke havde planlagt den foranstående rejse, og at han lod sig forstyrre/distrahere af maskinmesteren. Tiltalte T1 frifindes derfor for den del af tiltalen.

 

Tiltalte T2

 

Efter det oplyste holdt tiltalte T2 og  (…) udkig i fællesskab ombord på “Mars”, idet (…) holdt udkig visuelt, mens tiltalte T2 holdt øje med radaren. De var i den forbindelse opmærksomme på, at der var et andet og større skib på vej mod dem, men de fejlvurderede, hvor hurtigt skibene nærmede sig hinanden, og reagerede for sent. Selvom de holdt udkig og konstaterede det andet skibs tilstedeværelse, foretog de ikke “en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød“, og de tilsidesatte derved uagtsomt forpligtelsen til behørig udkig i søvejsreglernes forstand, således som det også er fastslået af Havarikommissionen. I den forbindelse og i overensstemmelse med Havarikommissionens konklusion, der findes understøttet af det under sagen i øvrigt fremkomne, lægger retten til grund, at begge skibe i hvert fald i et tidsrum på mindst 5 minutter og op til 13 minutter havde mulighed for at konstatere det andet skibs tilstedeværelse og reagere på situationen.

 

Retten finder herefter, at tiltalte T2 har overtrådt regel 5 og 7, litra a, i kapitel B i det til Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler hørende bilag. Retten finder dog, at forsømmelsen efter omstændighederne var forbundet med ringe grad af uagtsomhed og grovhed, og at der ikke er grundlag for tillige at straffe for overtrædelse af § 30, stk. 1, i lagtingslov om sikkerhed til søs, jf. lagtingslovens § 49, stk. 1, 2. punktum. Tiltalte T2 frifindes derfor for den del af tiltalen.

 

Straffastsættelse

 

Straffen for tiltalte T1 fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. § 7, jf. § 1, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 90 af 25. maj 2000 om vagthold på skibe, jf. det til bekendtgørelsen hørende bilag 1, afsnit 3-1, nr. 12–16, § 5, jf. §§ 1 og 2, i Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. regel 5 i kapitel B i det til meddelelsen hørende bilag, og § 49, stk. 1, jf. § 30, stk. 1, i lagtingslov om sikkerhed til søs, jf. § 5, jf. §§ 1 og 2, i Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. regel 2 i kapitel A i det til meddelelsen hørende bilag.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Ved straffastsættelsen har retten lagt vægt på, at der ved grov fejl og forsømmelse og i strid med godt sømandskab er forvoldt en søulykke, som har medført dødsfald, idet (…) blev dræbt i ulykken.

 

På grundlag af oplysningerne i sagen og Havarikommissionens konklusioner har retten i den forbindelse lagt til grund, at “Mars“ var synlig for “Mykines” i i hvert fald mindst 5 minutter, og at kollisionen kunne være undgået, hvis der havde været behørig udkig på “Mykines”. Retten finder ikke støtte for tiltalte T1s antagelse om, at “Mars“ sejlede uden sejllys og på en direkte sydgående kurs, der krydsede “Mykines’s” sejlretning fra styrbordside. Retten finder således ikke grundlag for at tilsidesætte tiltalte T2s forklaring og Havarikommissionens konklusion om, at de to skibe sejlede stort set direkte mod hinanden på kollisionskurs, og at “Mars“ foretog sin afværgemanøvre i sidste øjeblik kort inden kollisionen.

 

Under hensyn til, at der er gået så lang tid, at den sædvanlige straf er unødvendig, jf. straffelovens § 82, nr. 14, er bøden for tiltalte T1 nedsat med halvdelen, og af samme årsag skal tiltalte T1 kun betale halvdelen af de sagsomkostninger, der vedrører ham.

 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Straffen for tiltalte T2, der er forskyldt efter § 5, jf. §§ 1 og 2, i Søfartsstyrelsens meddelelse nr. 2 af 21. februar 2011 om søregler, jf. regel 5 og 7, litra a, i kapitel B i det til meddelelsen hørende bilag, findes at skulle bortfalde.

 

Retten har herved lagt vægt på den lange tid, der er gået, siden den strafbare handling blev foretaget, oplysningerne om tiltalte T2s personlige forhold og sagens betydning for ham, samt den ringe grad af uagtsomhed, der er udvist ved hans forseelse. Herefter og sammenholdt med, at anklagemyndighedens strafpåstand for tiltalte T2 er en bøde på 1.000 kr., findes der at foreligge sådanne omstændigheder, at straffen skal bortfalde efter straffelovens § 83, jf. § 82, nr. 14, og statskassen skal betale sagens omkostninger.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T1, straffes en bøde på 5.000 kr.

 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 8 dage.

 

Straffen for tiltalte, T2, bortfalder.

 

Tiltalte T1 og statskassen betaler hver især halvdelen af sagsomkostningerne vedrørende tiltalte T1.

 

Statskassen betaler sagsomkostningerne vedrørende tiltalte T2.