Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

28 mar 2023

Retten på Frederiksberg

Dom i sag mod forældrepar om grov vold mod tvillingepiger

Dom afsagt: 28. marts 2023

Forældrepar på henholdsvis 39 og 33 år er i dag ved et nævningeting blevet frifundet for grov vold mod tvillingepiger, hvoraf den ene afgik ved døden som følge af volden.

Forældrene var tiltalt for i forening at have udsat deres to måneder gamle tvillingepiger for ruskevold i en periode fra ultimo juli 2020 til primo oktober 2020. Alle dommere og nævninger var enige om, at begge børn havde været udsat for ruskevold, som for det ene barn havde døden til følge, og at det var udelukket, at andre end forældrene kunne have udøvet volden.

3 dommere og 3 nævninger fandt det bevist, at de tiltalte var skyldige i vold og stemte for at dømme dem. Heraf fandt 1 dommer det bevist, at faren havde udøvet al volden mod begge børn, mens 2 dommere og 3 nævninger alene fandt det bevist, at faren havde udøvet den vold, som førte til det ene barns død. Alle disse voterende var imidlertid enige om, at begge forældre på grund af deres omsorgsforpligtelse over for børnene i øvrigt skulle dømmes som medvirkende til den vold, der var begået mod børnene efter det tidspunkt, hvor de på baggrund af tidligere skader på børnene havde anset det for overvejende sandsynligt, at der blev udøvet vold mod børnene. For børnenes mor var det dog ikke bevist, at hun havde forsæt til vold med døden til følge, hvorfor volden kun var omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

3 nævninger fandt ikke, er der var tilstrækkelige beviser for, hvilken af de tiltalte der havde udøvet volden, eller at der var grundlag for at dømme begge forældrene som medvirkende til volden. Disse nævninger stemte derfor for at frifinde.

Da en fældende dom kræver flertal blandt både dommere og nævninger, blev de tiltalte frifundet.

Sagen har journalnummer SS-2409/2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Christian Lundblad,

tlf.nr. 99 68 51 11 eller mail chl@domstol.dk . Anmodning om aktindsigt sendes til akt.frb@domstol.dk.”