Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 feb 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af lov om sikkerhed til søs - K 118/21

En 73-årig mand blev tiltalt for som henholdsvis kaptajn og meldeansvarlig på skibet, der var på rejse mellem grønlandske havne og anløbspladser befandt sig på position (farvandet ud for Qaqortoq) ikke at have afgivet KYSTKONTROL-melding til bestemmelsesstedets skibskontrolstation.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. august 2021 fremgår følgende: 

Landsretten finder, at anklageskriftet opfylder betingelserne i retsplejelovens § 437, stk. 3, herunder oplysning om de regler, der påstås overtrådt og en kort beskrivelse af det forhold, der rejses tiltale for.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Havallato er et skib på 39 BT.

Det lægges til grund, at Havallato kunne have opnået VHF-forbindelse til kystkontrollen, såfremt de tiltalte havde foretaget kystkontrol-meldingen, mens Havallato befandt sig i en anden position.

Herefter og idet det i øvrigt anførte for landsretten ikke kan føre til andet resultat stadfæstes kredsrettens dom om skyld og sanktion for så vidt den er påanket, idet landsretten er enig i kredsrettens resultat og begrundelse herfor, jf. lov om sikkerhed til søs som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1674 af 16. december 2015 § 1, stk. 2, § 6, nr. 3 og § 32, stk. 2, med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2003 om skibsrapporteringssystemer i farvande ved Grønland (meldetjeneste i Grønland) § 5, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Der er i sagen fremlagt faktura fra Air Greenland af 21. juni 2018 på 195.731,67 kr. udstedt til Politimesteren i Grønland vedrørende charter af helikopter. Der er endvidere fremlagt faktura fra Blue Ice Explorer af 22. juni 2018 på 18.500 kr. udstedt til politiet Qaqortoq vedrørende båd til SAR operation. Landsretten har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte opgørelserne på udgifter til helikopter og båd til redningsaktionen, der er beskrevet nærmere i fakturaerne ved de enkelte poster, og som er betalt af politiet. Herefter stadfæstes tillige kredsrettens afgørelse vedrørende den nedlagte erstatning på 214.231,67 kr. med renter som fastsat af kredsretten.   

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 118/21

Domme med forklaringer