Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 okt 2023

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt tiltalte - K 193/23

En 26 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have ved vold tiltvunget sig samleje med en kvinde, idet tiltalte flere gange tog kvælertag og fremsat trusler som var egnet til at fremkalde alvorlig frygt hos kvinden.

Af Grønlands Landsrets dom af 10. oktober 2023 fremgår følgende:

Det kan lægges til grund, at tiltalte og kvinden den pågældende aften havde samleje. 

To voterende udtaler:

Tiltalte har forklaret, at der var tale om frivillig sex. Kvinden har forklaret, at tiltalte tiltvang sig samlejet ved blandt andet at tage kvælertag på hende.

Kvinden har forklaret, at hun efter den første episode efter et toiletbesøg gik tilbage til tiltaltes værelse, hvor hun lagde sig i tiltaltes seng, selv om tiltaltes forældre, eller i hvert fald en af dem på det tidspunkt var hjemme. Hun har endvidere forklaret, at tiltalte herefter gik på toilettet, og at hun blev på værelset.

Disse voterende finder, at dette ikke understøtter, at der var foregået en voldtægt forinden. Disse voterende har endvidere lagt vægt på, at det efter den retsmedicinske udtalelse alene ”meget vel” kan være følger af halsgreb, som har forårsaget mærkerne på forsiden og på højre side af halsen.

Disse voterende finder herefter, at der er så stor usikkerhed om hændelsesforløbet, at det ikke med den til domfældelse nødvendige sikkerhed er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i de forhold, der er rejst tiltalte for.

Disse voterende stemmer herefter for at frifinde tiltalte i begge forhold.

En voterende udtaler:

Denne voterende finder, at vidnet kvinden har afgivet en detaljeret og troværdig forklaring om hændelsesforløbet i kredsretten og for landsretten.

Denne voterende finder endvidere, at forklaringen understøttes af den retsmedicinske udtalelse.  

Denne voterende finder herefter, at det er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i voldtægt i forhold 1, ved med vold i form af kvælertag og ved at have spyttet vand i kvindens næse, så hun ikke kunne få vejret, at have tiltvunget sig samleje med kvinden, jf. den dagældende kriminallovs § 77, nr. 1, nugældende § 77, stk. 1. I dette omfang stemmer denne voterende for at domfælde i overensstemmelse med kredsrettens bevisresultat i forhold 1.

Forhold 2 er formuleret som en episode, der skulle foregå i forlængelse af hændelsesforløbet i forhold 1, ligesom truslen om at gå efter kvindens venner og familie ville ske, dersom kvinden prøvede at fortælle ”nogen det her”.

Kvinden har forklaret, at tiltalte under voldtægten sagde, at han ville gå efter først hendes venner og dernæst hendes familie, så hun kunne føle sig alene. Kvinden har imidlertid ikke forklaret, at tiltalte truede med at gøre dette, hvis hun fortalte om voldtægten til nogen. Denne voterende finder herefter, at udsagnene er fremkommet som en del af voldtægten, og ikke som et selvstændigt efterfølgende forhold, hvor tiltalte har truet med at gå efter venner og familie, hvis kvinden fortalte om voldtægten til nogen.

Med denne begrundelse stemmer denne voterende for at frifinde tiltalte i forhold 2.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet, jf. retsplejelovens § 106, stk. 1.

Efter udfaldet af skyldsspørgsmålet frifindes tiltalte tillige for påstanden om godtgørelse for tort.

Tiltalte frifindes.

 

Sagsnummer: K 193/23

Domme med forklaringer