Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 apr 2021

Retten i Herning

To 16-årige drenge fundet skyldig i røveri, grov vold mv.

To 16-årige drenge fra Herning fundet skyldig i røveri, vidnetrusler, ulovlig tvang og flere forhold af vold, herunder grov vold.

Sagsnummer: SS 99-86/2021

Sagen kort fortalt

De to 16-årige drenge – i det følgende T1 og T2 – var tiltalt for den 5. december 2020 ca. kl. 21.00 i forening med en 15-årig dreng – i det følgende T3 – at have skaffet sig adgang til en privat adresse, hvor T3 tildelte forurettede – en 18-årig mand - adskillige knytnæveslag i hovedet, ligesom T2 tildelte forurettede et knytnæveslag i hovedet, hvorefter forurettede faldt omkuld, hvorefter T2 og T3 sparkede og spyttede på forurettede, alt imens T1 under forløbet kom med tilråb og spyttede på forurettede (forhold 1).

Derudover var de to drenge tiltalt for samme aften ved Vestervangsskolen i Herning i forening med T3, at have udøvet grov vold mod en 14-årig dreng, idet de fastholdt og slog forurettede adskillige gange med knyttede næver på kroppen og i hovedet, hvorefter de sparkede og trampede på forurettedes krop og hoved adskillige gange imens forurettede lå ned, ligesom de tiltalte under trussel om vold, tvang forurettede til at kysse deres sko, ligesom de slog forurettede med en halvfyldt halvanden liters plastfalske og spyttede på ham adskillige gange, alt imens T1 filmede episoden med sin mobiltelefon (forhold 2 og 3).

I forlængelse heraf, var de to drenge tiltalt for i forening med T3 at have udøvet vidnetrusler mod den 14-årige dreng, ved at udtale, at de ville slå ham og hans familie ihjel mv., hvis han afgav forklaring til politiet og for røveri, ved at have aftvunget forurettede hans jakke og sko (forhold 4 og 5).

Derudover var de to drenge tiltalt for den 6. december ca. kl. 00.30 i Tjørring i forening med T3 at have udøvet vold mod en 17-årig dreng, idet T3 slog forurettede i hovedet adskillige gange med knyttet hånd, sparkede ham flere gange og tildelte ham en skalle, imens T1 og T2 kom med tilskyndelser, idet de udtalte: ”han skal ned ham der” og ”han skal bare flækkes” eller lignende (forhold 6). Herudover var de tiltalt for vold mod en anden 17-årig dreng, som forsøgte at hjælpe forurettede i forhold 6, idet T3 slog den 17-årige i ansigtet med knyttet hånd (forhold 7). De to 16-årige drenge var derudover tiltalt for vidnetrusler over for forurettede i forhold 6 ved i forening med T3 at have truet med vold, idet de udtalte: ”hvis du siger det til politiet, så gennemtæsker vi dig” eller lignende (forhold 9).

Anklagemyndigheden nedlagde under sagen påstand om ungdomssanktion for T1, der på gerningstidspunktet var 15 år, og fængsel for T2. Sagen mod T3 blev udskilt til særskilt behandling, idet det blev anbefalet, at der skulle indhentes mentalundersøgelse af denne tiltalte. Retten afsagde dog kendelse vedrørende skyldsspørgsmålet for T3.

Sagens udfald

Retten fandt det bevist, at de tre tiltalte i forening havde udøvet den i forhold 1 beskrevne vold og lagde vægt på forklaringerne fra de tiltalte og vidnerne. Retten fandt det imidlertid ikke bevist, at de tiltalte havde gjort sig skyldig i ulovlig indtrængen i privat hjem.

Retten fandt det bevist, at de tiltalte havde udøvet vold som beskrevet i forhold 2, og lagde vægt på forklaringerne for retten samt videooptagelsen fra overfaldet. Retten fandt at volden måtte karakteriseres som grov vold, idet volden var udøvet mod en værgeløs og mindreårig forurettet ved slag med en halvfyldt plastikfalske og flere hårde spark direkte imod næse og baghoved, hvorved forurettede brækkede næsen og faldt til jorden. Derudover fandt retten det bevist, at de tiltalte havde begået røveri, idet det på baggrund af vidneforklaringer kunne lægges til grund, at de tiltalte havde tilegnet sig jakken under trussel om vold og med henblik på salg af jakken. Dertil fandt retten det bevist, at de tiltalte, som beskrevet i forhold 4, havde gjort sig skyldig i vidnetrusler mod forurettede.

Retten fandt det derudover bevist, at de tiltalte i forening og efter fælles forståelse havde udøvet vold, som beskrevet i forhold 6. Retten lagde vægt på vidneforklaringerne for retten. Retten fandt det bevist, at T3, som beskrevet i forhold 7, havde begået vold mod den forurettede, som havde forsøgt at hjælpe forurettede i forhold 6, men fandt det imidlertid ikke bevist, at T1 og T2 var indforståede med den udøvede vold og frifandt herefter T1 og T2 for dette forhold. Retten lagde vægt på, at volden mod denne forurettede havde fremstået som en spontan og pludselig handling fra T3’s side. Retten fandt det afslutningsvist bevist, at de tiltalte havde gjort sig skyldig i vidnetrusler, som beskrevet i forhold 9.

T1 blev pålagt ungdomssanktion, hvorefter T1 blev idømt at undergive sig en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling. Herunder skulle T1 i 2 år undergive sig tilsyn af de sociale myndigheder og efter disses nærmere bestemmelse undergive sig socialpædagogisk behandling, i indtil 2 måneder anbringes på en sikret afdeling på en døgninstitution for børn og unge, i indtil 12 måneder derefter anbringes på en døgninstitution eller et godkendt opholdssted og i øvrigt efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om uddannelse og opholdssted, herunder tilbageførsel til eller fortsat anbringelse på sikret afdeling eller døgninstitution eller godkendt opholdssted, inden for den af retten fastsatte længstetid.

T2 blev idømt 1 års fængsel, hvoraf 4 måneder skulle afsones, mens de resterende 8 måneder ikke skulle afsones under betingelse af, at tiltalte ikke begår noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom og under betingelse af, at tiltalte efterkommer en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.  

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 5. februar 2021.

T1 modtog dommen, mens T2 udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.