Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 feb 2024

Retten i Herning

Direktør i konkursramt selskab m.fl. dømt til at betale 8.555.664,30 kr.

Dom afsagt: 4. december 2023

Retten fandt, at direktøren og revisoren havde handlet ansvarspådragende ved at hemmeligholde oplysninger om størrelsen af en garanti stillet over for Rejsegarantifonden, herunder afgive urigtige oplysninger herom i forbindelse med årsrapporten for 2017

Sagsnummer: BS-8813/2021

Sagen kort fortalt

Sagsøgeren, Sydbank havde nedlagt påstand om erstatning på 19.421.840,75 kr. svarende til det tab, de mente at have lidt som følge af, at rejseselskabets direktør og revisor ikke havde gjort banken bekendt med, at Rejsegarantifonden henholdt sig til en garanti på 30 mio. kr., som Sydbank senere måtte indfri i forbindelse med rejseselskabets konkurs. De sagsøgte, direktøren, revisoren og revisionsselskabet havde påstået frifindelse.

Sagens udfald

Retten lagde til grund, at rejseselskabet via sin revisor i juni 2015 anmodede banken om at gennemføre en nedsættelse af den ordinære garanti til Rejsegarantifonden fra 30 mio. kr. til 6,5 mio. kr., men at garantien over for fonden aldrig blev nedsat på grund af en ekspeditionsfejl i banken. Banken nedsatte desuagtet garantibeløbet i deres interne systemer i forhold til selskabet og afkrævede herefter alene provision fra selskabet af et garantibeløb på 6,5 mio. kr., ligesom banken i forhold til selskabet og selskabets revisor i årene herefter på bankens årlige engagementsoversigt angav garantien til 6,5 mio. kr.

Retten fandt, at hverken direktøren i rejseselskabet eller revisoren på det tidspunkt havde grund til at tro, at banken ikke forskriftmæssigt havde fået garantien nedskrevet til 6,5 mio. kr.

Retten fandt til gengæld, at de begge i januar 2018 blev klar over, at der var en divergens mellem størrelsen af den garanti, selskabet havde indgået aftale med Sydbank om og den ordinære garanti, som Rejsegarantifonden henholdt sig til. Retten lagde videre til grund, at de holdt sig i bevidst uvidenhed om, hvorfor der var denne forskel, og at det kunne have været afklaret ved, at direktøren rettede henvendelse til Rejsegarantifonden. Retten fandt det bevist, at både direktøren og revisoren havde forsæt til at hemmeligholde usikkerheden om garantiens størrelse og afgive urigtige oplysninger herom, da årsrapporten for 2017 blev underskrevet den 31. maj 2018.

Retten fandt det dog alene godtgjort, at banken havde lidt et tab på 8.555.664,30 kr. svarende til de beløb, som banken havde frigivet fra selskabets sikkerhedsstillelse i oktober og december 2018. Det var ikke godtgjort, at banken herudover ville have haft udsigt til dækning af sit tab.

Da de sagsøgte havde handlet forsætligt, var der ikke grundlag for at nedsætte erstatningen på grund af egen skyld. Der var heller ikke grundlag for at lade kravet bortfalde som følge af, at banken ikke i tilstrækkeligt omfang havde forsøgt at få tabet dækket af nogle moderselskabsgarantier. Der var endvidere ikke grundlag for at frifinde de sagsøgte for tiden som følge af, at det fortsat henstod uafklaret, om Sydbank fik udbetalt dividende i konkursboet efter rejseselskabet. Efter selskabslovens § 361, stk. 3, hæftede revisionsselskabet solidarisk med revisoren.

Sagen blev behandlet som en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Sagen er anket til Vestre Landsret.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 4. december 2023.