Gå til sidens indhold

Højesteret

15 nov 2019

Højesteret

Om udvisning ved bistand til ulovlig indrejse i Danmark

Udvisning af en på gerningstidspunktet mindreårig udlænding for bistand til ulovlig indrejse var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

Sag 97/2019
Dom afsagt den 15. november 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om T, der var straffet med ubetinget fængsel i 30 dage for overtrædelse af udlændin­gelovens § 59, stk. 8, nr. 1, ved i forening med andre at have bistået en udlænding med ulovlig indrejse i Dan­mark, skulle udvises med indrejseforbud i 6 år.

T var på gerningstidspunktet 17½ år og er nu knap 20 år. Hun var ikke tidligere straffet. Hun havde boet i Danmark siden juni 2016 og havde sin mor og datter på 1½ år her i landet. Hun var født i Syrien, hvor hun havde boet, indtil hun var 10-11 år. Hun havde gået 6 år i skole i Syrien og forstod og talte bl.a. kurdisk og arabisk. Ts far opholdt sig formentlig i Syrien, og det samme gjorde hendes farfar, men hun havde oplyst, at hun ikke havde kontakt til nogen af dem.

Højesteret bemærkede, at T på gerningstidspunktet var mindre­årig, men tæt på myndighedsalderen. Hun spillede efter sin egen forklaring for byretten en aktiv rolle i det strafbare forhold. Bestemmelsen om bistand til ulovlig indrejse i udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1, værner væsentlige hensyn til statslig kontrol med udlændinges indrejse i Danmark, og overtrædelse af bestemmelsen straffes som udgangspunkt med fængsel, også når det ikke er sket for vindings skyld. T havde levet ca. halvdelen af sit liv i Syrien, hvor hun var født og havde tilbragt en væsentlig del af sin barndom. Hun måtte i kraft af sin familie i Syrien og sin evne til at tale og forstå relevante sprog antages ikke at være uden forudsætninger for at begå sig ved tilbagevenden til sit hjemland. Hverken hun eller hendes datter kunne anses for nærmere integreret i Danmark, hvor hun kun havde haft lovligt ophold i en kortere periode.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at udvisning af T ikke var i strid med kravet om proportionalitet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 97/2019 (pdf)

Læs landsrettens dom i sag 97/2019 (pdf)

Læs byrettens dom i sag 97/2019 (pdf)