Gå til sidens indhold

Højesteret

06 dec 2019

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

Besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på bopælen var ikke omfattet af straffelovens § 192 a

Sag 123/2019
Dom afsagt den 6. december 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i at have besiddet et oversavet, funktionsdygtigt jagtgevær med tilhørende ammunition på sin bopæl. Sagen angik for Højesteret, om forholdet var omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder, eller om forholdet skulle henføres til våbenlovens § 10, stk. 1. Sagen angik herudover, om T skulle udvises.

T havde opbevaret det oversavede jagtgevær med tilhørende ammunition i en taske under en håndvask på sit værelse på et bosted for udsatte unge. Værelset var aflåst, og kun han og pædagogerne på bostedet havde nøgle. Der var ikke oplysninger om, at T havde tilknytning eller modsætningsforhold til et kriminelt miljø, og han var ikke tidligere straffet.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T’s besiddelse af det oversavede jagtgevær med tilhørende ammunition måtte anses at have indebåret en nærliggende risiko for, at våbnet ville blive brugt til fare for andre. Forholdet var derfor ikke omfattet af straffelovens § 192 a, men blev henført under våbenlovens § 10, stk. 1. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder.

T var født i Danmark og havde bortset fra en kortere periode boet her hele sit liv. Han havde sin far og to søstre her i landet. Han havde ingen nære slægtninge i Irak, hvor han kun havde været kortvarigt. Han var under uddannelse og havde fritidsarbejde i et supermarked, da han blev varetægtsfængslet i forbindelse med sagen. Han var ikke tidligere straffet, og var 18 år, da forholdet blev begået. Højesteret fandt, at udvisning under disse omstændigheder ville udgøre et uproportionalt indgreb i hans ret til privatliv og således være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. T blev derfor frifundet for påstanden om udvisning.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 123/2019 (pdf)

Læs landsrettens dom i sag 123/2019 (pdf)

Læs byrettens dom i sag 123/2019 (pdf)