Gå til sidens indhold

Højesteret

10 dec 2020

Højesteret

A var ikke afskåret fra at anlægge en ny sag på grund af retskraft

A var ikke afskåret fra at anlægge en ny sag om lovligheden af en foranstaltning som følge af retskraft i en tidligere afgørelse mellem samme parter

Sag BS-441/2020-HJR
Kendelse afsagt den 10. december 2020

A
mod
Region Syddanmark

A var i en længere periode anbragt på en retspsykiatrisk afdeling. Han blev under anbringelsen underlagt et regelsæt, der begrænsede hans bevægelsesfrihed. Efter anmodning fra A indbragte Region Syddanmark foranstaltningen for domstolene i medfør af retsplejelovens kapitel 43 a. Ved dom af 10. juni 2016 blev sagen afvist af Retten i Odense, hvilket Østre Landsret stadfæstede ved dom af 7. februar 2017.

A anlagde efterfølgende i april 2018 en almindelig civil sag ved Retten i Kolding med påstand om, at Region Syddanmark skulle anerkende, at foranstaltningen var ugyldig, og at regionen skulle betale tortgodtgørelse.  

Sagen for Højesteret angik, om der ved Østre Landsrets dom af 7. februar 2017 med retskraftig virkning var taget stilling til de spørgsmål, som den efterfølgende sag angik.

Højesteret udtalte, at Østre Landsret ved dommen af 7. februar 2017 endeligt havde fastslået, at den foranstaltning, som A var underlagt, ikke udgjorde et sådant indgreb i hans personlige integritet, at der var tale om en selvstændig frihedsberøvelse i grundlovens § 71’s forstand. Østre Landsret tog på denne baggrund – såvel i præmisserne som i domskonklusionen – regionens principale påstand om afvisning af kapitel 43 a-sagen til følge.

Højesteret fandt, at Østre Landsret herefter ikke kunne tage stilling til den iværksatte foranstaltnings lovlighed, og bemærkede i den forbindelse, at en prøvelse af foranstaltningens lovlighed ikke var nødvendig for, at landsretten kunne tage stilling til, om der var tale om en selvstændig administrativ frihedsberøvelse og dermed til, om regionens principale påstand om afvisning af sagen skulle tages til følge.   

Højesteret fandt på den baggrund, at Østre Landsrets afvisningsdom ikke har retskraft vedrørende spørgsmålet, om den omhandlede foranstaltning var lovlig, men at landsrettens dom i præmisserne alene indeholder en for parterne uforbindende udtalelse om dette spørgsmål (obiter dictum).   

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-441/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-441/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-441/2020-HJR (pdf)