Gå til sidens indhold

Højesteret

08 dec 2020

Højesteret

Ændring af grundlaget for skattemæssigt tab uden for de ordinære frister

Grundlaget for fremførselsberettiget negativ skat af negativ aktieindkomst kunne ændres efter udløb af den ordinære genoptagelsesfrist for skatteansættelser inden for fristen

Sag BS-5212/2020-HJR
Dom afsagt den 8. december 2020

A
mod
Skatteministeriet

En skattepligtig, A, havde i 2010 realiseret et tab på unoterede anparter, men havde ikke selvangivet tabet, da han først i 2014 blev opmærksom på, at tabet var fradragsberettiget. Da han i juli 2014 rettede henvendelse til skattemyndigheden om tabet, var fristen for genoptagelse af skatteansættelsen for 2014 udløbet.

Sagen angik, om A havde adgang til med virkning for de efterfølgende indkomstår, som lå inden for genoptagelsesfristen, at udnytte den fremførselsberettigede negative skat af den negative aktieindkomst for 2010, der var et resultat af tabet på anparterne, selv om dette nødvendiggjorde en ændring af grundlaget for den negative skat, som var etableret uden for genoptagelsesfristen.

Højesteret fandt, at der i 1999 var indsat en bestemmelse i skattestyrelsesloven, som gav hjemmel til, at såvel skattemyndighederne som den skattepligtige kunne kræve, at skatteansættelsen blev foretaget på et korrekt grundlag for de indkomstår, der lå inden for de ordinære frister for forhøjelse eller nedsættelse af skatteansættelsen, selv om det nødvendiggjorde ændring af grundlaget for en skatteansættelse eller et fremførselsberettiget underskud, der lå uden for disse frister. Bestemmelsen blev ændret i 2003 og videreført i skatteforvaltningsloven ved en lovændring i 2005, og der var ikke sket en indskrænkning af den skattepligtiges muligheder for ændret bedømmelse af grundlaget for skatteansættelsen eller et fremførselsberettiget underskud i den forbindelse. Da fremførselsberettiget negativ skat af negativ aktieindkomst i relation til adgangen til ændret bedømmelse af grundlaget for den negative skat uden for genoptagelsesfristen med virkning for skatteansættelsen inden for genoptagelsesfristen måtte sidestilles med fremførselsberettiget underskud, var A derfor berettiget til for de efterfølgende indkomstår, der lå inden for genoptagelsesfristen, at udnytte den fremførselsberettigede negative skat, der ville have foreligget, hvis grundlaget for fremførselsberettiget negativ skat fra 2010 var opgjort korrekt.

Det var kun den del af den negative skat af negativ aktieindkomst, som oversteg indkomstårets slutskatter, der kunne fremføres til de efterfølgende år. Det var derfor en forudsætning for, at A kunne udnytte negativ skat af negativ aktieindkomst fra 2010 til modregning i slutskatterne for indkomstårene 2013 og 2014, at den negative skat oversteg hans slutskatter i 2010, 2011 og 2012.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-5212/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-5212/2020-HJR (pdf)