Gå til sidens indhold

Højesteret

14 dec 2020

Højesteret

Om fritagelse for at betale erhvervsaffaldsgebyr

Virksomhed skulle have været fritaget for at betale administrationsgebyr for erhvervsaffald

Sag BS-58925/2019-HJR
Dom afsagt den 7. december 2020

Københavns Kommune
mod
TGnet ApS

Biintervenienter til støtte for Københavns Kommune:

Energistyrelsen
og
Kommunernes Landsforening

I 2015 opkrævede Københavns Kommune hos TGnet ApS et administrationsgebyr vedrørende erhvervsaffald på 750 kr. med tillæg af moms. TGnet var en lille virksomhed med kun én ansat og blev drevet fra ejerens private andelsbolig. Virksomheden ansøgte kommunen om fritagelse for gebyret, men fik afslag, og betalte herefter beløbet.

Sagen angik for Højesteret, om TGnet havde krav på tilbagebetaling af beløbet, herunder om Københavns Kommune efter de dagældende regler i miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen havde været berettiget til at opkræve beløbet hos TGnet.

Højesteret udtalte, at det fulgte af de dagældende regler, at der udover gebyr for benyttelse af konkrete affaldsordninger skulle fastsættes og opkræves et særskilt administrationsgebyr til dækning af udgifter til generel planlægning og information mv. Højesteret fastslog i den forbindelse, at affaldsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, om gebyrpligt havde hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 4, jf. stk. 1, og at Københavns Kommune derfor havde hjemmel til som udgangspunkt at opkræve administrationsgebyr hos TGnet. Højesteret bemærkede også, at grundlovens § 43 ikke kunne føre til et andet resultat.

Spørgsmålet var herefter, om Københavns Kommune med rette havde givet afslag på at fritage TGnet for gebyret. Med henvisning til ordlyden af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4, om gebyrfritagelse for visse virksomheder uden egentlig affaldsproduktion og til forarbejderne til miljøbeskyttelseslovens § 48 udtalte Højesterets flertal, at Københavns Kommune burde have imødekommet TGnets ansøgning om fritagelse, og at beløbet således var opkrævet med urette.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-58925/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-58925/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-58925/2019-HJR (pdf)