Gå til sidens indhold

Højesteret

21 feb 2020

Højesteret

Om kære efter kærefristens udløb og sagsomkostninger

Der var undtagelsesvist grundlag for at admittere et kæremål, selv om kærefristen var overskredet

Sag 151/2019
Kendelse afsagt den 24. februar 2020

Ryttergården Greve ApS
mod
A
og
B

Fogedretten traf den 19. december 2018 afgørelse om ikke at fremme en arrestforretning anlagt af A og B mod Ryttergården Greve ApS. Fogedretten traf samtidig afgørelse om, at A og B skulle betale 20.000 kr. med tillæg af moms i sagsomkostninger. Retsbogen fra retsmødet blev sendt til parterne den 16. januar 2019 på kærefristens sidste dag.

Advokaten for A og B kærede den 21. januar 2019 fogedrettens omkostningsafgørelse til landsretten. Under landsrettens behandling af sagen oplyste advokaten, at fogedrettens sekretariat havde oplyst, at kærefristen først begyndte, når retsbogen blev fremsendt til parterne. Fogedretten oplyste, at sekretariatets personale ikke kunne huske, om man havde talt med advokaten, og at det ikke kunne udelukkes, at de havde meddelt, at kærefristen først skulle regnes fra modtagelse af retsbogen.

Landsretten admitterede kæremålet og nedsatte sagsomkostningerne til 10.000 kr.

Under sagens behandling ved Højesteret bekræftede en medarbejder fra fogedretten, at hun i januar 2019 havde været i telefonisk kontakt med advokaten. På denne baggrund tiltrådte Højesteret, at betingelserne for undtagelsesvist at admittere kæremålet efter kærefristens udløb var opfyldt. Højesteret tiltrådte endvidere, at sagsomkostningerne var fastsat til 10.000 kr.

Læs hele kendelsen i sag 151/2019