Gå til sidens indhold

Højesteret

22 apr 2020

Højesteret

Observation og rumaflytning

Anmodninger om tilladelse til observation og rumaflytning taget til føl­ge

Sag 4/2020
Kendelse afsagt den 22. april 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik anmodninger fra anklagemyndigheden om tilladelse til at foretage observation og rum­af­lytning efter ­retspleje­lo­vens § 791 a, stk. 3, og § 781, stk. 1 og 5, jf. § 780, stk. 1, nr. 2. Anmodninger­ne blev frem­sat som led i efterforskningen af en sag om ind­bruds­tyveri af særligt grov be­skaf­fen­hed i en række pri­vate virksomhe­der, jf. straffelovens § 286, stk. 1, jf. § 276.

Spørgsmålet var, om efterforskningen an­gik mistanke om for­bry­delser, som havde medført eller som kunne med­fø­­re fare for ”be­tyde­lige samfundsværdier”, hvilket var en be­tin­gel­se for lov­lig­­heden af beg­­ge de omhandlede indgreb, jf. rets­ple­je­lovens § 781, stk. 5, og § 791 a, stk. 3, nr. 4.

Højesteret fandt, at der efter forarbejderne ikke var grundlag for at antage, at sager om grove tyverier i private virksom­he­der ikke kan væ­re omfattet af adgangen til at foretage aflytning efter § 780, stk. 1, nr. 2, eller observation efter § 791 a, stk. 3. Kravet om, at der skal være tale om ”betydelige sam­funds­vær­dier”, afskærer således ikke anvendelse af reglerne om rum­aflytning og observation i sådanne sa­ger. Højesteret fandt, at spørgsmålet, om der i en konkret sag om tyveri af grov beskaffenhed er fare for ”betyde­lige samfundsvær­dier”, må afgøres ud fra en samlet afvej­ning af kri­minalitetens karak­ter og om­fang over for hensynene til ind­­grebenes betyd­ning for de per­soner, som indgrebene er rettet imod.

I den foreliggende sag var der mistanke om mindst syv or­ga­ni­serede ind­bruds­ty­verier fra for­skellige central­lagre be­liggende i Jylland. Ind­brudstyverierne, som var begået over en pe­riode på ca. 3 må­ne­der, var ef­ter det oplyste profes­sio­nelt udført af fle­re per­soner i fore­ning og med ensar­tet fremgangs­må­­de i form af tag­gen­nem­brydning og ko­s­ter­­­valg i form af ci­garetter eller elektronik. Udbyt­tet fra ty­verier­ne var meget betydeligt. Uanset den alvorlige karakter af de om­handlede indgreb tiltrådte Hø­je­steret under disse omstændigheder, at anmodningerne om tilladelse til observation og rumaflytning var taget til føl­ge.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 4/2020 (pdf)