Gå til sidens indhold

Højesteret

15 maj 2020

Højesteret

Boafgiftspligt af fondsmidler

En fond var ikke et selvstændigt skattesubjekt, og fondsværdierne måtte derfor anses for efterladt af afdøde

Sag 25/2019
Kendelse afsagt den 15. maj 2020

Boet efter A
mod
Skattestyrelsen

Sagen angik, om værdierne i en fond i Lichtenstein skulle indgå i beregningen af boafgift ved behandling af boet efter A, der havde stiftet fonden.

Højesteret bemærkede, at den nugældende boafgiftslovs § 11 ikke fandt anvendelse i sagen, og tiltrådte, at det afgørende for spørgsmålet var, om fonden i forhold til A kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt. En betingelse herfor er, at fondens formue er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og det er i den forbindelse et krav, at fonden har en uafhængig ledelse.

Højesteret lagde efter de konkrete omstændigheder til grund, at fonden ikke på noget tidspunkt inden A’s død havde haft en uafhængig ledelse, og fandt på den baggrund, at fonden ikke i forhold til A kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt. Dens værdier måtte derfor anses for efterladt af A i boafgiftslovens forstand. Det kunne ikke tillægges betydning, at boet ikke kunne komme i besiddelse af fondens værdier.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 25/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 25/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 25/2019 (pdf)