Gå til sidens indhold

Højesteret

28 maj 2020

Højesteret

Sagsomkostninger i sager behandlet i småsagsprocessen

Sagsomkostninger i kæresager behandlet i småsagsprocessen

Sagerne BS-54914/2019-HJR og BS-54919/2019-HJR
Kendelser afsagt den 28. maj 2020

A
mod
DBK Byggeselskab IVS under konkurs

og

B
mod
DBK Byggeselskab IVS under konkurs

Med bistand fra en rettergangsfuldmægtig anlagde A og B sager ved byretten mod DBK Byggeselskab IVS under konkurs med påstand om betaling af bl.a. nettoløn. Sagerne blev behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsagsprocessen). Byretten gav A og B medhold i de økonomiske krav og opgjorde sagsomkostningerne til retsafgiften på 500 kr.

A og B kærede spørgsmålet om sagsomkostninger til landsretten, hvor sagerne også blev behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39. A og B fik også i landsretten bistand fra en rettergangsfuldmægtig. Landsretten gav A og B medhold i, at byretten skulle have tilkendt A og B sagsomkostninger ud over retsafgiften, idet A og B også skulle have tilkendt et beløb til dækning af udgift til rettergangsfuldmægtig. Landsretten ophævede sagsomkostningerne for kæresagernes behandling ved landsretten.

Sagen for Højesteret angik sagsomkostningerne for landsretten. Højesteret udtalte, at A og B ved landsrettens kendelser fik medhold i deres kære og derfor som udgangspunkt havde krav på dækning af sagsomkostninger. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke forelå særlige grunde til at fravige dette udgangspunkt, da A og B havde haft behov for bistand fra en rettergangsfuldmægtig til at få kæret afgørelserne. Højesteret fandt herefter, at der burde tilkendes A og B et beløb til dækning af udgiften til rettergangsfuldmægtig for landsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-54914/2019-HJR (pdf)

Læs hele kendelsen i sag BS-54919/2019-HJR (pdf)