Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jul 2020

Højesteret

Forsvarers overlevering af akter i straffesag

Forsvarer fik tilladelse til at overlevere sagens akter i dyreværnssag til en dyrlæge

Sag 5/2020
Afsagt 8. juli 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T’s forsvarer havde under en sag om overtrædelse af dyreværnslovgivningen anmodet om tilladelse til at stille en række spørgsmål til en dyrlæge med henblik på at lade besvarelsen indgå i sagen. Byretten og landsretten afslog anmodningen, da der i sagen allerede var indhentet en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd.

Forsvareren anmodede herefter om tilladelse til at overlevere sagens akter til dyrlægen med henblik på at få besvaret en række spørgsmål uden rettens foranstaltning. Byretten afslog anmodningen.

Højesteret fandt, at det var ubetænkeligt at meddele tilladelse til overlevering af sagens akter til dyrlægen. Højesteret lagde herved vægt på, at der ikke var hensyn der talte imod tilladelse til overlevering, og at dele af materialet var omfattet af retsplejelovens § 871, stk. 2, nr. 5, hvorfor der for dette materiales vedkommende kun kunne nægtes tilladelse, hvis særlige grunde var til stede.

Højesteret bemærkede, at spørgsmålet om, i hvilket omfang en eventuel besvarelse eller udtalelse fra dyrlægen kan indgå som bevis i ankesagen for landsretten, skal afgøres af landsretten.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 5/2020 (pdf)