Gå til sidens indhold

Højesteret

19 aug 2020

Højesteret

Vold med døden til følge

Grov vold var medvirkende årsag til, at F afgik ved døden, og forholdet var omfattet af straffelovens § 246

Sag 40/2020
Dom afsagt den 19. august 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for groft legemsangreb med døden til følge og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Sagen for Højesteret angik, om landsrettens retsanvendelse var korrekt. Højesteret kunne ikke efterprøve den konkret foretagne bevisbedømmelse vedrørende skyldspørgsmålet. Højesteret kunne imidlertid tage stilling til, om landsretten havde anvendt reglerne om årsagssammenhæng mv. rigtigt, og om de faktiske omstændigheder, som var lagt til grund af landsretten, kunne begrunde, at forholdet var omfattet af straffelovens § 246.

Landsretten havde efter bevisførelsen fundet, at de læsioner, som T havde påført F – herunder særligt en stiklæsion ved kæben – måtte anses for en medvirkende årsag til, at F afgik ved døden. Bevisvurderingen måtte forstås således, at F uanset sin helbredstilstand ikke ville være død den pågældende nat, hvis T ikke havde påført ham læsionerne. Dommen måtte endvidere forstås således, at dødsfaldet efter landsrettens opfattelse var en påregnelig følge af legems-angrebet, og at det måtte tilregnes T som uagtsomt.

Højesteret fandt, at landsrettens dom ikke indebar forkert retsanvendelse, og at forholdet med rette var henført til straffelovens § 246. Højesteret tiltrådte endvidere, at straffen var fastsat som sket, og at T var udvist med indrejseforbud for bestandig.

Læs hele dommen i sag 40/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 40/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 40/2020 (pdf)