Gå til sidens indhold

Højesteret

02 feb 2021

Højesteret

Om skade var dækket af erhvervsansvarsforsikring

Skade på kloakstikledning var dækket af erhvervsansvarsforsikring

Sag BS-13662/2020-HJR
Dom afsagt den 20. januar 2021

Alm. Brand Forsikring A/S
mod
X ApS

Under X ApS’ arbejde med strømpeforing af kloakrør satte den anvendte maskine, en partliner, sig fast i en kloakstikledning med den følge, at spildevand fra en skole samt regnvand ikke kunne løbe gennem stikledningen. For Højesteret bestred Alm. Brand Forsikring A/S ikke, at dette medførte risiko for skade på skolens bygninger, og at det havde været nødvendigt for X at afholde udgifter til fjernelse af partlineren og bortpumpning af vand. Sagen angik, om de afholdte udgifter var dækket af X’ erhvervsansvarsforsikring hos Alm. Brand.

Højesteret lagde som ubestridt til grund, at årsagen til, at der ikke kunne løbe vand gennem kloakrøret, var, at partlineren havde sat sig fast i røret. Partlineren måtte hurtigst muligt fjernes for at undgå risiko for skade på skolens bygninger, og det var bl.a. som følge heraf uafklaret, hvad der var årsagen til, at partlineren satte sig fast. Der var tale om skade, der udgik fra et område, som X havde den fulde råden over, og X havde angivet to nærliggende skadesårsager, som begge udgjorde uagtsomt forhold fra virksomhedens side. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at det i den foreliggende sag om forsikringsdækning måtte påhvile Alm. Brand, der påberåbte sig, at der ikke var handlet ansvarspådragende, at godtgøre eller dog antageliggøre, at den skete skade ikke skyldtes fejl eller forsømmelse fra X’ side. Dette havde Alm. Brand ikke gjort. Højesteret tiltrådte herefter, at X måtte anses for at have handlet ansvarspådragende.

X’ arbejde med strømpeforing indebar, at partlineren satte sig fast i kloakstikledningen, så røret blev spærret og ikke kunne aflede vand til spildevandsnettet. Højesteret fandt, at røret måtte anses for herved at være undergået en konstaterbar forandring af negativ karakter. Højesteret tiltrådte derfor, at der forelå en tingsskade i forsikringens forstand.

Som følge heraf var de afholdte udgifter til fjernelse af partlineren og bortpumpning af vand dækket af erhvervsansvarsforsikringen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 13662/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 13662/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 13662/2020-HJR (pdf)