Gå til sidens indhold

Højesteret

02 feb 2021

Højesteret

Om vejret til privat fællesvej

En grundejerforening havde ikke vejret til privat fællesvej og skulle derfor ikke bidrage til istandsættelsen heraf

Sag BS-13147/2020-HJR
Dom afsagt den 15. januar 2021

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Afdeling 2, Brunevang
mod
Grundejerforeningen Islehøj

Sagen angik, om en grundejerforening (GF Islehøj), der ligger i Københavns Kommune, havde pligt til at bidrage til istandsættelse og vedligeholdelse af den del af en vej, Brunevang, der ligger i Rødovre Kommune, nærmere bestemt udskiftning af en bro over Harrestrup Å. Udgifterne til etablering af den nye bro var i vidt omfang afholdt af en almen boligorganisation (PAB).

Det følger af privatvejsloven, at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

Højesteret fandt, at vejret efter privatvejsloven og dens forarbejder alene kan stiftes på privatretligt grundlag (ved aftale eller hævd) eller på offentligretligt grundlag (f.eks. ved vejudlæg eller ekspropriation). Parterne var enige om, at der hverken på privatretligt eller offentligretligt grundlag tilkom medlemmer af GF Islehøj en vejret til den del af Brunevang, der ligger i Rødovre Kommune. PAB gjorde gældende, at de faktiske forhold og den faktiske anvendelse i sig selv medførte vejret for GF Islehøj og dens medlemmer. Højesteret fandt, at de faktiske forhold og den faktiske anvendelse af en privat fællesvej – når der ikke er tale om en sag om erhvervelse af hævd til færdsel – ikke i sig selv kan stifte en vejret.

I det omfang det ikke er muligt på anden måde entydigt at klarlægge, hvem der har vejret til en privat fællesvej, kan det dog efter omstændighederne indgå i den bevismæssige vurdering af, om der må anses for at være indgået en – eventuelt mundtlig eller stiltiende – aftale om vejret, at en ejendom faktisk har adgang til en privat fællesvej, som ejendommen grænser til, og at ejeren af ejendommen anvender den private fællesvej. Det må dog samtidig indgå, at private fællesveje efter forarbejderne til privatvejsloven som udgangspunkt lovligt kan benyttes af andre end de vejberettigede, da vejene i vidt omfang indgår i det almindelige vejnet. Den faktiske anvendelse vil derfor navnlig kunne være bevismæssigt relevant, hvor den private fællesvej er eneste eller væsentligste adgangsvej til en ejendom.

Højesteret fandt, at der efter bevisførelsen om disse forhold ikke var grundlag for at fastslå, at der forelå en stiltiende aftale mellem PAB og GF Islehøj om vejret for grundejerforeningen og dens medlemmer til den del af vejen Brunevang, der ligger i Rødovre Kommune.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-13147/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-13147/2020-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-13147/2020-HJR (pdf)