Gå til sidens indhold

Højesteret

12 maj 2021

Højesteret

Om fastsættelse af méngrad ved skade på parrede organer

Forsikringsbetingelser indeholdt ikke en tilstrækkelig klar fravigelse af méntabellens regel om parrede organer

Sag BS-29825/2020-HJR
Dom afsagt den 12. maj 2021

A
mod
Popermo Forsikring G/S

A mistede ved et ulykkestilfælde i april 2014 synet på højre øje. Ved et ulykkestilfælde i december 2014 mistede hun synet på venstre øje. A var på skadestidspunkterne omfattet af en ulykkesforsikring tegnet hos Popermo Forsikring G/S. Spørgsmålet i sagen var, om A’s méngrad efter forsikringsbetingelserne skulle vurderes for hvert ulykkestilfælde for sig, eller om de to ulykkestilfælde skulle vurderes efter reglen om ”parrede organer”, jf. punkt 5 i Arbejdsskadestyrelsens méntabel (dvs. som forskellen mellem den samlede ménprocent for tab af begge organer og ménprocenten for det forudbestående tab af det ene organ).

Forsikringsbetingelserne indeholdt en henvisning til Arbejdsskadestyrelsens méntabel, og der var i betingelserne gengivet et uddrag fra méntabellen, hvorved det var anført bl.a.: ”Ved følgende skader ansættes méngraden således: Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 %. Tab af øje 25 %. Tab af synet på et øje 20 %”. Betingelserne indeholdt endvidere følgende bestemmelse i punkt 7.7: ”Et mén, der er til stede før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Et bestående mén kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede”.

Højesteret tiltrådte, at henvisningen til Arbejdsskadestyrelsens méntabel i forsikringsbetingelserne også omfattede méntabellens almindelige retningslinjer og vejledning, herunder vejledningens punkt 5 om parrede organer. Henvisningen indebar således, at méngraden som udgangspunkt skulle ansættes efter reglen om parrede organer.
Højesteret fandt, at forsikringsbetingelsernes punkt 7.7 indebar en undtagelse fra vejledningen i punkt 4.1 i Arbejdsskadestyrelsens méntabel om forhøjet ménprocent på grund af invaliditet eller handicap, som tilskadekomne har i forvejen. Det fremgik derimod ikke med tilstrækkelig klarhed, om punkt 7.7 tillige indebar en undtagelse fra reglen om parrede organer. Forsikringsbetingelserne skulle derfor fortolkes på den måde, som var mest gunstig for den sikrede, således at reglen om parrede organer fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-29825/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-29825/2020-HJR (pdf)