Gå til sidens indhold

Højesteret

29 jun 2021

Højesteret

6 års fængsel for grov vold begået som led i bandekonflikt

6 års fængsel for grov vold og forsøg på grov vold som led i en verserende bandekonflikt

Sag 102/2020
Dom afsagt den 24. juni 2021

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2, T3, T4 og T5

T1, T2, T3, T4 og T5 var fundet skyldige i – i forening med en større gruppe personer og efter fælles planlægning, aftale eller forståelse – som medlemmer af eller tilknyttet grupperingen Loyal To Familia (LTF) at have forsøgt at udøve legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter mod fem ledende medlemmer af grupperingen Brothas (forhold 1) og i at have udsat en person for grov vold i form af slag, spark og knivstik (forhold 2). Forholdene blev begået om eftermiddagen i et beboelseskvarter og på åben gade, og der blev ved overfaldet i forhold 2 anvendt slag- og stikvåben, hvorved forurettede blev påført potentielt livsfarlige skader. For Højesteret angik sagen straffens udmåling.

Da forholdene blev begået som led i en verserende bandekonflikt, skulle straffen forhøjes efter straffelovens § 81 a. I forarbejderne til bestemmelsen er det forudsat, at straffen i sager omfattet af bestemmelsen som udgangspunkt fordobles i forhold til den straf, der ellers ville blive fastsat af domstolene.

Højesteret var herefter enig med landsretten i, at straffen skulle fastsættes med udgangspunkt i et strafniveau på fængsel i 6 år.

Højesteret tiltrådte, at T1, T2 og T3 skulle straffes med fængsel i 6 år, og at T5 skulle straffes med fængsel i 6 år og 6 måneder, der omfattede en reststraf på 246 dage. Højesteret bemærkede, at T3’s straf blev fastsat som en tillægsstraf til en fængselsstraf på 3 år og 6 måneder, og at dette ikke kunne føre til, at udgangspunktet på fængsel i 6 år blev fraveget. T4 blev samtidig med denne dom idømt en straf af fængsel på livstid ved Højesterets dom af 24. juni 2021 i sag 103/2020, og T4 blev derfor ikke idømt en tillægsstraf i den foreliggende sag.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom med den ændring, at T4 ikke blev idømt en tillægsstraf.

Læs hele dommen i sag 102/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 102/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 102/2020 (pdf)