Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jun 2021

Højesteret

Fordelingen af sagsomkostninger i sag, som var hævet ved forlig

Parterne, der i henhold til det indgåede forlig havde fået nogenlunde lige meget medhold, skulle ikke betale sagsomkostninger til modparten.

Sag BS-44477/2020-HJR

Kendelse afsagt den 29. juni 2021.

A
mod
B

Sagen angik fastsættelse af sagsomkostninger efter retsplejelovens § 314 i et tilfælde, hvor hovedsagen var blevet hævet ved forlig mellem parterne.

B havde antaget A til at udbedre skimmelsvamp på sin ejendom i forbindelse med et forestående salg. Ejendomssalget blev ikke gennemført, da der efter tiltagene fortsat var forekomst af skimmelsvamp.

B anlagde herefter en retssag mod A med påstand om betaling af 400.000 kr. Umiddelbart inden hovedforhandlingen indgik parterne forlig om betaling af 22.000 kr. Sagen blev herefter hævet, idet det blev overladt til retten at træffe bestemmelse om sagsomkostninger.

Højesteret fandt, at forliget måtte anses at indebære, at B havde fået medhold med hensyn til spørgsmålet, om der var begået faglige fejl, og at A havde fået mest medhold med hensyn til spørgsmålet om  erstatningsudmålingen. Forliget måtte derfor indebære, at parterne havde fået nogenlunde lige meget medhold. Det kunne ikke for Højesteret føre til andet resultat, at B alene havde fået medhold i en mindre del af sit oprindelige krav på 400.000 kr.

Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til modparten, mens udgifter til retsafgift og bevisførelse blev fastsat i overensstemmelse med byrettens afgørelse, som stadfæstet af landsretten.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-44477/2020 (pdf)