Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jun 2021

Højesteret

Standsning af pensionsindbetaling udgjorde ikke aldersdiskrimination

Det var ikke aldersdiskrimination, at kommune standsede pensionsindbetalinger for overenskomstansat, som valgte at få udbetalt opsat tjenestemandspension

Sag BS-31228/2020-HJR
Dom afsagt den 18. juni 2021

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for
A
mod
Horsens Kommune

Biintervenienter til støtte for:
Appellanten: Akademikerne
Indstævnte: Kommunernes Landsforening

I 2004 blev A ansat i Horsens Kommune under Akademikeroverenskomsten. Der blev fra ansættelsestidspunktet indbetalt pensionsbidrag for A efter overenskomsten. A havde ved tidligere tjenestemandsansættelser i andre kommuner optjent tjenestemandspension med en pensionsalder på 23 år. I 2014 valgte A som 61-årig at få udbetalt sin opsatte tjenestemandspension. Horsens Kommune besluttede – efter at være blevet opmærksom på udbetalingen af opsat tjenestemandspension – med virkning fra den 1. juli 2016 at standse indbetalingen på A’s pensionsordning efter Akademikeroverenskomsten, idet A ikke længere var omfattet af overenskomsten. Kommunen oplyste i den forbindelse A om, at hvis hun valgte at standse udbetalingen af sin tjenestemandspension, ville kommunen på ny indbetale overenskomstmæssige pensionsbidrag. Denne mulighed ønskede A ikke at benytte sig af.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Horsens Kommunes beslutning om at standse indbetalingen af pensionsbidrag var i strid med forbuddet mod aldersbetinget forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingsloven.

Højesteret udtalte, at A under sin ansættelse i Horsens Kommune, efter at hun var fyldt 60 år, havde mulighed for enten at fortsætte sin ansættelse på de hidtidige vilkår, herunder med indbetaling af pensionsbidrag, svarende til, hvad der gjaldt for yngre kollegaer efter Akademikeroverenskomsten, eller at påbegynde udbetalingen af sin tjenestemandspension med den virkning, at hun ikke længere var omfattet af overenskomsten og dermed ikke havde ret til pensionsindbetalinger efter denne. Hun valgte at benytte sig af den sidstnævnte mulighed, som hendes yngre kollegaer i kommunen ikke havde, fordi de ikke havde opnået en alder, hvor de kunne anmode om udbetaling af en eventuel opsat tjenestemandspension. Hvis hun havde krav på fortsat at få indbetalt pensionsbidrag samtidig med, at hun fik udbetalt tjenestemandspension, ville hun således opnå en retsstilling, som ingen af hendes kollegaer under 60 år havde.

Højesteret tiltrådte, at A ikke kunne anses for på grund af sin alder at være blevet stillet ringere end sine yngre kollegaer. Der var derfor ikke sket aldersbetinget forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-31228/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-31228/2020-HJR (pdf)