Gå til sidens indhold

Højesteret

25 jan 2022

Højesteret

Sagsomkostninger i småsag

Sagsomkostninger i en småsag skulle fastsættes svarende til, hvad der ville være blevet tilkendt, hvis sagen havde været behandlet som en almindelig civil sag

Sag BS-21256/2021-HJR

Kendelse afsagt den 21. januar 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed
mod
A

I en sag om indskrænkning af en læges autorisation anmodede Styrelsen for Patientsikkerhed i stævningen om, at sagen ikke blev behandlet efter retsplejelovens regler om behandling af sager om mindre krav. Lægen indleverede ikke svarskrift, hvorefter byretten afsagde udeblivelsesdom i overensstemmelse med styrelsens påstand i sagen. Styrelsen blev tilkendt 625 kr. til dækning af udgift til advokat.

Styrelsen rettede henvendelse til byretten og gjorde opmærksom på, at retten ikke havde forholdt sig til anmodningen om at løfte sagen ud af småsagsprocessen. Retten henviste til, at der først tages stilling til en sådan anmodning, når der er modtaget svarskrift.

Højesteret fandt, at sagen efter sin karakter og betydning ikke var egnet til at blive behandlet inden for rammerne af den forenklede småsagsproces, og at betingelserne efter retsplejelovens § 402, stk. 1, for at løfte sagen ud af småsagsprocessen og i stedet behandle den som en almindelig civil sag var opfyldt.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at sagsomkostningerne til dækning af udgift til advokatbistand i byretten burde fastsættes svarende til, hvad der ville være blevet tilkendt, hvis sagen havde været behandlet som en almindelig civil sag. Styrelsen blev herefter tilkendt 7.500 kr. til dækning af advokatudgift i forbindelse med byrettens behandling af sagen.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-21256/2021 (pdf)