Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2022

Højesteret

Tredjemandsbetalinger udgjorde en omstødelig gave

Et konkursramt selskabs afdrag på ejerens private gæld til en tredjemand udgjorde en omstødelig gave

Sag BS-6044/2021-HJR
Dom afsagt mandag den 10. januar 2021

Y ApS
mod
X ApS under konkurs

A indgik på et fogedretsmøde en afdragsordning med Y ApS. Der blev herefter i overensstemmelse med afdragsordningen indbetalt fem afdrag af hver 50.000 kr. til Y. De fem afdrag blev indbetalt af X ApS, som A var direktør i og ejede igennem et holdingselskab.

X blev herefter erklæret konkurs.

Sagen for Højesteret angik, om de fem betalinger på i alt 250.000 kr. kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 64, stk. 1. Afgørende var i den forbindelse om betalingerne kunne karakteriseres som ”gaver”.

Højesteret bemærkede, at hverken konkursloven eller dennes forarbejder indeholder nogen definition af, hvad der skal forstås ved ”gaver”, og at fastlæggelsen af dette udtryk derfor må ske med udgangspunkt i det civilretlige gavebegreb. Højesteret anførte herefter i forhold til tredjemandsbetalinger, at det i almindelighed må kræves, at betalingen udgjorde en vederlagsfri overførsel af et formuegode, at betalingen ikke var forretningsmæssigt begrundet, og at modtageren vidste eller burde vide, at overførslen var vederlagsfri.

Under henvisning til omstændighederne i den konkrete sag kom Højesteret herefter frem til, at de fem betalinger på i alt 250.000 kr. måtte anses for omstødelige gaver efter konkurslovens § 64, stk. 1.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-6044/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-6044/2021-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-6044/2021-HJR (pdf)