Gå til sidens indhold

Højesteret

19 okt 2022

Højesteret

Afvisning af kæremål

Afvisning af kæremål da genstanden for underinstansens dom var bortfaldet

Sag 86/2021

Kendelse afsagt 19. oktober 2022


Anklagemyndigheden
mod
T


Ved to domme afsagt af en britisk domstol blev T idømt henholdsvis 15 og 7 års fængsel for besiddelse af et skydevåden og ammunition i den hensigt at bringe andres liv i fare samt for grov vold begået ved anvendelse af en machete.

Da T er dansk statsborger, anmodede de britiske myndigheder Danmark om at overtage fuldbyrdelsen af de to straffe, som T var blevet idømt. Anmodningen blev fremsat i henhold til en EU-rammeafgørelse om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union.

De britiske myndigheder tilbagekaldte sidenhen anmodningen, idet Retten i Aarhus havde fastsat fængselsstraffen til afsoning i Danmark til 8 år.

T ankede byretsdommen til Vestre Landsret med påstand om skærpelse af straffen til 12 års fængsel, idet de britiske myndigheder havde tilkendegivet, at en straf på 12 år ville være tilstrækkeligt til at danne grundlag for overdragelse af fuldbyrdelsen. Landsretten afviste T’s anke, bl.a. under henvisning til, at det følger af retsplejelovens § 906, stk. 1, at alene anklagemyndigheden kan anke til skade for en tiltalt.

Højesteret konstaterede, at de britiske myndigheder efter byrettens dom havde tilbagekaldt anmodningen om overførsel og efter landsrettens kendelse på ny havde anmodet de danske myndigheder om overførsel af T til Danmark – nu i medfør af Europarådets konvention af 21. marts 1983 om overførsel af domfældte pga. Storbritanniens udtræden af EU. Højesteret afviste T’s kæremål, idet grundlaget for byrettens dom dermed var bortfaldet.

Læs hele kendelsen i sag 46/2022 (pdf)