Gå til sidens indhold

Højesteret

24 okt 2022

Højesteret

Ikke afvisning af kæremål indgivet på den digitale sagsportal

Kære kunne ikke afvises på grund af manglende påstand i påstandsfelt på sagsportalen

Sag BS-18524/2022-HJR
Kendelse afsagt den 24. oktober 2022

LEDproof ApS
mod
Slejpner A/S

Sagen angik, om landsretten med rette havde afvist LEDproofs kære af en beslutning fra byretten om fordeling af sagsomkostninger.

LEDproof havde kæret afgørelsen ved anvendelse af appelfunktionen på den digitale sagsportal, minretssag.dk, hvorfor kæren blev anset for rettidig. LEDproofs påstand var ikke angivet i det på sagsportalen automatisk genererede kæreskrift, men fremgik af et kæreskrift, som selskabet havde indlagt som supplerende sagsoplysninger på sagsportalen. Landsretten meddelte derfor LEDproof frist til senest den 12. oktober 2021 at berigtige oplysningerne på sagsportalen, således at påstanden i sagsportalen svarede til selskabets påstand ifølge det indlagte kæreskrift. Landsretten anførte, at hvis fristen ikke blev overholdt, måtte kæren påregnes afvist.

Den 4. oktober 2021 anmodede LEDproof via sagsportalen om landsrettens bistand til at rette påstanden, idet sagsportalen ikke gav mulighed for dette.

Landsretten besvarede ikke henvendelsen.

Ved kendelse af 15. december 2021 blev LEDproofs kære afvist med henvisning til, at selskabet ikke inden for den fastsatte frist havde fremsat påstand i overensstemmelse med kravene i retsplejeloven.

Højesteret udtalte, at landsretten havde haft grundlag for som sket at meddele LEDproof frist til at indføre sin påstand i påstandsfeltet i sagsportalen, og at dette havde kunnet ske med afvisningsvirkning.

Højesteret lagde til grund, at LEDproof var indforstået hermed og forsøgte at afhjælpe den manglende udfyldning af påstandsfeltet i sagsportalen, men ikke var teknisk i stand til det uden bistand fra landsretten.

Højesteret fandt, at det ikke efter vejledningen til domstolenes sagsportal er klart, hvad en kærende, som fra begyndelsen ikke har udfyldt påstandsfeltet i sagsportalen, skal gøre for at rette op herpå. Det er ikke anført i vejledningen, at proceduren for ændring af en påstand også skal anvendes i et tilfælde som det foreliggende, hvor en part, efter at kæren er indgivet, uden at ændre påstand skal indtaste en manglende påstand i påstandsfeltet i sagsportalen, og det kunne derfor efter Højesterets opfattelse ikke anses for ubegrundet, at LEDproof efterspurgte teknisk bistand fra landsretten.

Som nævnt blev henvendelsen fra LEDproof ikke besvaret af landsretten.

Henset hertil fandt Højesteret, at landsretten ikke burde have afvist selskabets kære.

Højesteret ophævede derfor kendelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-18524/2022-HJR (pdf)