Gå til sidens indhold

Højesteret

28 jun 2022

Højesteret

Betegnelse af sagsøgte i domstolenes digitale sagsportal tilladt ændret

Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev anset for sagsøgt i sagen, men tilladt ændret til et andet selskab

Sag BS-26522/2021-HJR

Kendelse afsagt den 27. juni 2022

A
mod
Compass Group Danmark A/S

A pådrog sig i 2015 en arbejdsskade og var på skadestidspunktet ansat som rengøringsassistent i Compass Group Danmark. Van Ameyde Denmark ApS behandlede som skadesbehandlingsselskab arbejdsskadesagen for Compass Group Danmark.

I maj 2020 anlagde A ved sin advokat sag gennem domstolenes digitale sagsportal (minretssag.dk) med påstand om bl.a. godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Af de indtastede oplysninger i sagsportalen fremgik, at Van Ameyde Denmark var sagsøgt, men ifølge et dokument, der samme dag blev publiceret på sagsportalen som ”Suppl. sagsoplysninger” og betegnet ”Stævning”, var sagen anlagt mod ”Compass Group Danmark A/S repræsenteret ved Van Ameyde Denmark ApS”.

Sagen angik, om det var Compass Group Danmark eller Van Ameyde Denmark, der skulle anses for sagsøgt. Skulle Van Ameyde Denmark anses for sagsøgt, angik sagen endvidere, om A kunne ændre betegnelsen for sagsøgte til Compass Group Danmark.

Højesteret fandt, at Van Ameyde Denmark måtte anses for sagsøgt i sagen. Efter en konkret vurdering tillod Højesteret imidlertid på sagsportalen at ændre sagsøgte fra Van Ameyde Denmark til Compass Group Danmark.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-26522/2021 (pdf)