Gå til sidens indhold

Højesteret

13 jan 2023

Højesteret

Advokat var ikke inhabil som rekonstruktør

Karakteren og omfanget af advokatens arbejde før og efter indledningen af rekonstruktion gjorde ham ikke inhabil som rekonstruktør

Sag 108/21

Kendelse afsagt den 12. januar 2023

Advokat Søren Christensen Volder
kærer Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2021 i sagen:

Maribo Varmeværk A.m.b.a.
og
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a

mod

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S under rekonstruktion

Sagen angik, om en advokat var inhabil som rekonstruktør i et kraftvarmeværk under rekonstruktion på grund af forhold før og efter indledningen af rekonstruktionen.

Advokatens kolleger i advokatfirmaet havde forud for indledningen af rekonstruktionen rådgivet kraftvarmeværkets moderselskab, og advokaten havde bistået kraftvarmeværket med et forgæves forsøg på at genforhandle kontrakter med to varmeselskaber, der var aftagere af fjernvarme fra kraftvarmeværket. Efter indledning af rekonstruktionen opsagde advokaten, der nu var udpeget som rekonstruktør, kontrakterne med de to varmeselskaber. Dette udløste et erstatningskrav, som medførte, at varmeselskaberne blev kreditorer. Rekonstruktøren deltog endvidere i et kommunalbestyrelsesmøde i en kommune, der var indirekte ejer af kraftvarmeværket. Han underskrev endvidere en anmodning til kommunen, som havde til formål at sikre, at det ene af de to varmeselskaber ikke måtte producere varme på deres eget anlæg, men var nødsaget til at købe varme fra kraftvarmeværket, som var under rekonstruktion.

Højesteret anførte, at hverken omfanget eller karakteren af det arbejde, som advokaten og hans kolleger havde udført for kraftvarmeværket og dettes moderselskab forud for indledningen af rekonstruktionen eller det arbejde og de dispositioner, som advokaten foretog i den periode, hvor han fungerede som rekonstruktør, kunne føre til, at han var inhabil som rekonstruktør. Rådgivningen til moderselskabet vedrørte enkeltstående forhold, og forsøget på at genforhandle varmekontrakterne var sket med henblik på at undgå rekonstruktion og måtte derfor anses for at være i kreditorernes interesse.

Advokaten var derfor ikke inhabil som rekonstruktør.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 108/2021 (pdf)