Gå til sidens indhold

Højesteret

08 mar 2023

Højesteret

Beskatning af kommanditister som følge af gældseftergivelse

Kommanditister skulle beskattes af kursgevinst, som fulgte af en gældseftergivelse i et kommanditselskab, uanset om deres fulde resthæftelse var indbetalt

Sag BS-41984/2021-HJR
Dom afsagt den 8. marts 2023

A, B og C
mod
Skatteministeriet

Biintervenient til støtte for A, B og C:
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

A, B og C deltog som kommanditister i et kommanditselskab, der i 2008 havde optaget et banklån på 13 mio. USD til køb af et skib. Som følge af udviklingen i markedet for containerskibe faldt værdien af skibet, og selskabets egenkapital blev negativ. Kommanditisterne blev opkrævet deres resthæftelse, og i 2012 blev skibet solgt, og banken modtog provenuet. Kommanditselskabets restgæld til banken udgjorde herefter ca. 5 mio. USD. Banken eftergav senere samme år denne restgæld.

Sagen angik, om der forelå en kursgevinst som følge af denne gældseftergivelse, som kommanditisterne skulle beskattes af efter kursgevinstloven, herunder om det havde betydning, om de havde indbetalt hele det beløb, som de hæftede for over for kommanditselskabet som kommanditister. Såfremt der forelå en skattepligtig kursgevinst, var spørgsmålet videre, om de under henvisning til indholdet af Den juridiske vejledning fra skattemyndighederne havde krav på ikke at blive beskattet af kursgevinsten.

Højesteret fandt, at kommanditselskabet havde opnået en kursgevinst i og med, at selskabet fik eftergivet en gæld på ca. 5 mio. USD, og at kommanditisterne i medfør af det skatteretlige transparensprincip skulle beskattes af denne kursgevinst efter kursgevinstloven.

Herefter var spørgsmålet, hvilken betydning det havde, hvad skattemyndighederne havde anført om den skattemæssige behandling af kursgevinster ved eftergivelse af et kommanditselskabs gæld i Ligningsvejledningen og senere i Den juridiske vejledning.

Højesteret fandt, at den retsopfattelse, som skattemyndighederne havde givet udtryk for i bl.a. Den juridiske vejledning 2012-1 klart ikke var forenelig med det overordnede retsgrundlag, dvs. kursgevinstloven og transparensprincippet. Skattemyndighederne havde som følge heraf været berettigede og forpligtede til at ændre praksis, og SKATs forhøjelse af kommanditisternes skattepligtige indkomst var derfor sket med rette.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-41984/2021-HJR (pdf)

Læs landsretten afgørelse i sag BS-41984/2021-HJR i Domsdatabasen