Gå til sidens indhold

Højesteret

14 mar 2024

Højesteret

Spørgsmål om forhøjelse af salær ikke omfattet af anken

Landsrettens beslutning om salær er ikke en afgørelse, der er truffet under sagen, og kan ikke anses for omfattet af anken

Sag BS-49623/2023-HJR

Kendelse afsagt den 14. marts 2024

Dansk Forfatterforening som mandatar for A
mod
Rigspolitiet
og
Rigsarkivet

Efter retsplejelovens § 368, stk. 7, kan anken omfatte afgørelser, der er truffet under sagen, for så vidt ikke andet er bestemt ved lov.

Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen svarer til § 394, stk. 1, og § 435, stk. 1, i retsplejeloven af 1916, hvoraf det følger, at anken af en dom kan omfatte den forudgående behandling og de afgørelser, der er truffet under den forudgående behandling, for så vidt anke ikke særlig er udelukket.

Salær til en beskikket advokat fastsættes af den ret, der har foretaget beskikkelsen, ved en særskilt beslutning samtidig med sagens afslutning, jf. retsplejelovens § 334, stk. 4. Landsrettens beslutning om det endelige salær til den beskikkede advokat blev i overensstemmelse hermed truffet i retsbog af 6. september 2023 i forbindelse med domsafsigelsen og samtidig med sagens afslutning.

Højesteret udtalte, at der ikke var tale om en afgørelse, der var truffet under sagen, og at afgørelsen ikke kunne anses for omfattet af anken i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 7. Spørgsmålet om forhøjelse af salæret til den beskikkede advokat for landsretten kunne herefter ikke tages under pådømmelse som en del af ankesagen.

Læs hele kendelsen i sag BS-49623/2023 (pdf)