Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Her kan du læse om anke til Højesteret i civile sager

Generelle regler om anke til Højesteret

Domme, der er afsagt af en landsret som 2. instans, kan ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse hertil. Domme, som er afsagt af landsretten som 1. instans, kan som udgangspunkt frit ankes til Højesteret, jf. dog retsplejelovens § 368, stk. 3.

De domme, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, kan indbringes for landsretten eller Højesteret efter de særlige regler i retsplejelovens § 368, stk. 4–6.

Ankefristen er som udgangspunkt 4 uger regnet fra dommens afsigelse eller fra Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 372.

Indgivelse af ankestævning m.v.

Ankestævning skal indgives til den ret, hvis dom indankes, via sagsportalen på sagsportalen på www.minretssag.dk. Den pågældende ret sender inden en uge efter modtagelsen af anken sagens dokumenter til Højesteret.

Ankestævningen skal opfylde de krav, der fremgår af retsplejelovens § 373.

Visse sagstyper, herunder visse sager i medfør af udlændingeloven, foged- og tinglysningssager, visse skiftesager samt sager indgivet til Den Særlige Klageret, er ikke omfattet af reglerne om digital behandling, og de skal således ikke indgives via sagsportalen. En part, som ikke er repræsenteret af advokat, kan efter Højesterets nærmere bestemmelse undtagelsesvis fritages for at benytte sagsportalen. Der henvises til vejledningen på www.minretssag.dk.

Er en dom, der er afsagt af Sø- og Handelsretten, blevet anket til landsretten, og ønsker en anden part dommen anket til Højesteret, skal anmodningen herom ske ved afgivelse af et svarskrift til Højesteret med kopi til landsretten, jf. retsplejelovens § 368, stk. 5.

Betaling af retsafgift

Der skal som udgangspunkt betales retsafgift i alle ankesager. Visse sager er dog helt eller delvist afgiftsfrie, f.eks. sager om visse familieretlige spørgsmål. De afgiftsfrie sager er nævnt i lov om retsafgifter § 8, der kan tilgås her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/425. Er der meddelt fri proces til ankesagen, er sagen afgiftsfri.

Der skal ved indgivelse af ankestævning til Højesteret betales 4.000 kr. i retsafgift.

I ankesager, der har en økonomisk værdi på mere end 100.000 kr., skal der betales retsafgift for hovedforhandlingen eller den skriftlige behandling, der træder i stedet for en hovedforhandling. Retsafgiften er afhængig af sagens økonomiske værdi. Sagens økonomiske værdi bestemmes af påstanden i stævningen, dog bestemmes retsafgiften for hovedforhandlingen/skriftlige behandling af sagens værdi på det tidspunkt, retsafgiften forfalder.

Sagens værdi

Afgift

100.001-250.000 kr.

4.500 kr.

250.001-500.000 kr.

12.000 kr.

500.001-1.000.000 kr.

21.000 kr.

1.000.001-2.000.000 kr.

52.500 kr.

2.000.001-3.000.000 kr.

90.000 kr.

3.000.001-4.000.000 kr.

127.500 kr.

4.000.001-5.000.000 kr.

165.000 kr.

5.000.001-6.000.000 kr.

202.500 kr.

Over 6.000.000 kr.

240.000 kr.

Sagens forberedelse og afgørelse

Civile ankesager i Højesteret vil som udgangspunkt blive mundtligt forhandlet. Der henvises til vejledning om forberedelse og hovedforhandling i civile ankesager.

Retten kan bestemme, at sagen i stedet skal behandles på skriftligt grundlag. Der er udarbejdet retningslinjer, hvori du kan kan læse nærmere om skriftlig behandling af ankesager.

Sidst opdateret: 30. januar 2023