Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Her kan du læse om civile kæresager i Højesteret

Generelle regler om kære til Højesteret

Landsrettens kendelser og beslutninger kan som udgangspunkt kun kæres til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 392.

Kærefristen er som udgangspunkt 2 uger regnet fra kendelsens afsigelse eller fra Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Indgivelse af kæreskrift

Kæreskrift skal indgives via sagsportalen på www.minretssag.dk til den landsret, hvis afgørelse kæres. Kæreskriftet skal opfylde de krav, der er angivet i retsplejelovens § 393, stk. 3, medmindre kære er fremsat mundtlig til retsbogen. Den ret, hvis afgørelse kæres, fremsender herefter sagens materiale til Højesteret.

Visse sagstyper, herunder visse sager i medfør af udlændingeloven, foged- og tinglysningssager, visse skiftesager samt sager indgivet til Den Særlige Klageret, er ikke omfattet af reglerne om digital behandling, og kære skal således ikke indgives via sagsportalen. En part, som ikke er repræsenteret af advokat, kan efter Højesterets nærmere bestemmelse undtagelsesvis fritages for at benytte sagsportalen. Der henvises til vejledningen på www.minretssag.dk.

Betaling af retsafgift

Ved kære til Højesteret skal der betales 1.500 kr. i retsafgift. Retsafgiften skal indbetales via sagsportalen. I sager, der ikke er omfattet af reglerne om digital sagsbehandling, skal retsafgiften indbetales til den ret, hvis afgørelse kæres. Visse kæremål er undtaget for retsafgift, jf. retsafgiftslovens § 43.

Sagens forberedelse og afgørelse

Parterne har adgang til at indsende skriftlige udtalelser vedrørende kæremålet til Højesteret. Udtalelser, der fremkommer senere end 10 dage efter den ret, hvis afgørelse kæres, har meddelt parterne, at sagen er fremsendt til Højesteret, tages kun i betragtning, såfremt der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen.

Højesteret vil normalt fastsætte frister for parternes indlæg.

Retten behandler som hovedregel sagen uden mundtlig forhandling.

Sidst opdateret: 30. september 2021