Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Januar 2020


Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistands-advokater) skal fra den 1. januar 2020 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.775 kr., jf. bekendtgørelse nr.  1131 af 15. november 2019 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 10. december 2019 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2020.

Med virkning fra den 1. januar 2020 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 7.830 – 31.320 kr.

En hel dag:  15.660 kr. – 52.205 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvist kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.775 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed:  1.515 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 890 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.775 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.


Thomas Rørdam

Sidst opdateret: 29. marts 2020