Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Straffeanker

Generelle regler om anke til Højesteret

Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Ankefristen er som udgangspunkt 14 dage. Om beregning af fristen og fristen for en eventuel kontraanke henvises til retsplejelovens § 933, stk. 1.

Indbringelse af sagen for Højesteret

Hvis Procesbevillingsnævnet meddeler tilladelse til anke, indbringer anklagemyndigheden sagen for Højesteret

Betaling af retsafgift

Ved anke i straffesager betales ikke retsafgift, når den tiltalte/sigtede eller anklagemyndigheden anker.

Sagens forberedelse og afgørelse

Særligt om opsættende virkning i straffeankesager

Højesteret kan i ganske særlige tilfælde beslutte, at en ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke til Højesteret skal medføre, at fuldbyrdelse af den idømte straf udsættes eller standses.

En ansøgning om opsættende virkning kan indgives i original eller fremsendes til ankeudvalg@hoejesteret.dk. Det henstilles, at der til brug for Højesterets behandling af sagen medsendes kopi af de afgørelser, der ønskes anket til Højesteret, samt en kopi af ansøgningen til Procesbevillingsnævnet. Det bedes endvidere oplyst, hvorvidt der er sket indkaldelse til afsoning, og hvornår denne i så fald skal begynde.

Meddeler Procesbevillingsnævnet anketilladelse, standses fuldbyrdelsen af straffen.

Sidst opdateret: 30. januar 2023