Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

16 okt 2023

Retten i Kolding

Fristoverskridelse på grund af manglende digitale kompetencer

Kommune skulle have set bort fra 2 dages overskridelse af en lovbestemt frist for ansøgning om sygedagpenge, fordi ansøgeren manglede digitale kompetencer og bl.a. ikke kunne betjene e-Boks.

Sagsnummer:  BS-27387/2022-KOL

Sagen kort fortalt

Sagen, der var anlagt den 15. juli 2022 mod Ankestyrelsen som øverste administrative myndighed, angik, om sagsøger - der var en 66-årig sygemeldt mand - der overså et brev i e-Boks fra Jobcenteret, Fredericia Kommune, og overskred fristen for ansøgning om sygedagpenge med 2 dage, havde ret til dispensation for overskridelse af fristen i medfør af sygedagpengelovens § 38, stk. 7.

3F var mandatar (repræsentant) for sagsøger og krævede først og fremmest, at Ankestyrelsen skulle anerkende, at sagsøger var berettiget til udbetaling af sygedagpenge fra den 16. juli 2020, dvs. at man skulle se bort fra fristoverskridelsen.

Ankestyrelsen ville frifindes.

Tænketanken Justitia var indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for sagsøger.

Sagens udfald

Retten gav sagsøger medhold. Rettens begrundelse var følgende:

”Det fremgår af sygedagpengelovens § 38, stk. 1, og stk. 2, at lønmodtageren skal ansøge kommunen om sygedagpenge indenfor den lovbestemte frist, og at ansøgningen skal ske ved digital selvbetjening i medfør af sygedagpengelovens § 69 a. Det fremgår af sygedagpengelovens § 38, stk. 7, at kommunen kan dispensere fra en fristoverskridelse, hvis bl.a. særlige undskyldende forhold har bevirket, at ansøgning ikke er sket rettidigt. Det fremgår af sygedagpengelovens § 69 a, stk. 2, at kommunen kan fritage for digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren må forventes ikke at kunne anvende digital selvbetjening.

Det kan lægges til grund, at Fredericia Kommune sendte et digitalt brev i [sagsøgers] e-Boks med frist til senest den 24. juli 2020 at indgive en digital ansøgning om sygedagpenge og med vejledning om at kontakte kommunen, hvis han ikke kunne betjene det digitale sagsbehandlingssystem, at Fredericia Kommune lukkede sygedagpengesagen den 26. juli 2020, at [sagsøger] den 26. juli 2020 indgav ansøgningen, at han den 2. august 2020 meddelte kommunen, at han ikke var digitalt selvhjulpen og ikke havde haft kendskab til, at der var sendt et digitalt brev til ham, og at Fredericia Kommune den 5. august på den baggrund afgjorde, at der ikke kunne gives dispensation i medfør af sygedagpengelovens § 38, stk. 7. Det kan videre lægges til grund, at [sagsøger] ikke tidligere havde haft en sygedagpengesag i kommunen, og at han derfor ikke havde noget kendskab til sygedagpengesystemet og procedurerne i forbindelse med en sygedagpengesag.

[sagsøger] og [hans hustru] har forklaret, at [sagsøger] var digitalt udfordret i en grad, hvor han kun kunne klare digital kommunikation og selvbetjening med hjælp fra sin hustru. At [sagsøger] var uden digitale kompetencer underbygges af, at han efter kommunens afgørelse af 5. august 2020 blev fritaget for digital selvbetjening, ligesom han blev fritaget for digital post af Digitaliseringsstyrelsen.

Efter forklaringerne lægger retten til grund, at [sagsøgers] hustru var bortrejst før hans sygemelding og indtil den 25. juli 2020. Det er ubestridt, at [sagsøger] ikke havde modtaget en sms-notifikation om ny post i e-Boks, og han var derfor ikke advaret om, at han skulle foretage sig noget. Retten finder det på den baggrund godtgjort, at [sagsøger], der ikke selv kunne betjene sin e-Boks, var uden kendskab til, at der var modtaget brev med en frist for at indgive ansøgning om sygedagpenge, endsige at der var mulighed for at kontakte kommunen og bede om at måtte blive fritaget for digital selvbetjening.

Det kan endvidere lægges til grund, at [sagsøger] reagerede på Fredericia Kommunes henvendelse, straks hans hustru var hjemme, og han på ny havde digital assistance. Der er ikke grundlag for at fastslå, at fristoverskridelsen på 2 dage havde baggrund i andet end manglende kendskab til brevet og fristen, og retten finder under de omstændigheder ikke, at der har været noget at bebrejde [sagsøger].

Uanset [sagsøger] ikke var fritaget for digital post og selvbetjening, da han overskred ansøgningsfristen, finder retten under de ovenfor anførte omstændigheder, herunder den meget beskedne fristoverskridelse, sammenhængen mellem sygedagpengelovens § 38, stk. 7, og § 69 a, stk. 2, og de hensyn der ligger bag bestemmelserne, samt efter en helhedsvurdering, at der har foreligget sådanne særlige undskyldende forhold, at betingelserne i sygedagpengelovens § 38, stk. 7, for at udbetale sygedagpenge for tiden forud for anmodningsdagen, var opfyldt.”

Ankestyrelsen skulle herefter betale sagsomkostninger til sagsøger med 27.000 kr.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 11. oktober 2023.