Gå til sidens indhold

Retten i Odense

10 sep 2020

Retten i Odense

Dom om overtrædelse af forsamlingsforbud ifm. COVID-19

De tiltalte var tiltalt for at have deltaget i en forsamling med flere end 10 personer til stede.

Dom afsagt af Retten i Odense vedrørende overtrædelse af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID-19.

De tiltalte T1-T6 var tiltalt for overtrædelse af
Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 630 af 17. maj 2020 med senere ændringer § 1, stk. 1, om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (nu: be-kendtgørelse nr. 795 af 8. juni 2020 § 15, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, om forbud mod større for-samlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19),
ved den 26. maj 2020 frem til ca. kl. 20.00 i forening at have deltaget i en forsamling ved Nord-strandens græsareal, Marinavejen i Kerteminde, med flere end 10 personer til stede, hvor der på stedet opholdt sig i alt 16 personer.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Retten fandt de tiltalte skyldige med følgende begrundelse:
Indledningsvis bemærkes, at bekendtgørelse nr. 630 af 17. maj 2020 § 1, stk. 1, er ændret siden gerningstidspunktet, således at det i dag er tilladt at forsamles mere end 10 personer. Da denne ændring af forsamlingsforbuddet beror på udviklingen i smittetrykket og den gradvise oplukning af samfundet, der ud fra sundhedsmæssige overvejelser er indgået politiske aftaler om, foreligger der i denne sag en situation, som omhandlet af straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt., således at de tiltaltes forsamling skal bedømmes efter den dagældende bekendtgørelse.

Efter bevisførelsen er det - uanset de tiltaltes benægtelse - ubetænkeligt at anse for bevist, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med tiltalen.

Der er herved særlig lagt vægt på forklaringerne fra politibetjent A og politiassistent B, hvorefter der var mindst 16 personer forsamlet inden for et område, der var afgrænset af biler, og hvor der var opstillet borde og stole mv., ligesom der var personer, der bevægede sig på kryds og tværs af dette område, og personer, der enten løb væk eller kørte væk, da politiet kom til stede. Der er endvidere lagt vægt på den familiemæssige forbindelse mellem de personer, der befandt sig på stedet, herunder også mellem tiltalte T4 og dennes fætre samt de øvrige tiltalte i sagen.

De tiltaltes samstemmende forklaringer om, at de kun var forsamlet 12 personer, der var fordelt på to grupper med 9 og 3 personer, tilsidesættes derfor.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.500 kr., for så vidt angår tiltalte T4 dog til en bøde på 1.250 kr., jf. epidemilovens § 6, stk. 1, og § 29, stk. 2, jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 630 af 17. maj 2020 med senere ændringer § 1, stk. 1, om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (nu: bekendtgørelse nr. 795 af 8. juni 2020 § 15, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1, om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19).

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Der er vedrørende bødefastsættelsen lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til lov nr. 359 af 4. april 2020, at udgangspunktet for en førstegangsovertrædelse af blandt andet forsamlingsforbuddet bør hæves til 2.500 kr. Der er vedrørende fastsættelsen af bøden for tiltalte T4 lagt vægt på dennes særligt lave indtægt.