Gå til sidens indhold

Retten i Odense

22 okt 2021

Retten i Odense

Corona-skærpelse af straf undladt

Den 17-årige T havde erkendt, at han havde forevist en vens Coronapas, som han havde downloadet, for at komme ind til en koncert i juni 2021.

Retten udtalte følgende:

Retsgrundlag

Straffelovens § 81 d, stk. 4, er indført ved lov nr. 349 af 2. april 2020. I forarbejderne til bestemmelsen er blandt andet anført:

". . .
Efter den foreslåede § 81 d, stk. 4, skal det ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.
Bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af kriminalitet, som ikke er nævnt i den foreslåede § 81 d, stk. 1. På samme måde som i forhold til stk. 1 eller 2, er det en betingelse for at skærpe straffen, at den pågældende lovovertrædelse helt eller delvis skal have været motiveret af at udnytte den situation, som covid-19-epidemien har medført i Danmark.
. . ."

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 174.

Det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 81 d, stk. 4, at det er en betingelse for at skærpe straffen efter denne bestemmelse, at lovovertrædelsen helt eller delvis skal have været motiveret af at udnytte den situation, som covid-19-epidemien har medført i Danmark.

Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at tiltalte har benyttet en vens coronapas for at komme ind til et arrangement, hvor coronapas var påkrævet, men at han ikke begik denne lovovertrædelse for at udnytte den situation, som covid-19-epidemien har medført i Danmark. Der er derfor ikke grundlag for at skærpe straffen efter straffelovens § 81 d, stk. 4.

Den af tiltalte begåede kriminalitet er sammenlignelig med kriminaliteten omhandlet i U2007.626, hvor en mindreårig blev straffet med dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 174.

Straffen fastsættes på denne baggrund til 10 dagbøder à 200 kr., jf. straffelovens § 174.

Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at bødeniveauet generelt er steget siden 2007, og at der af den grund bør udmåles en større bøde end i U2007.626.

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. SS 4-6940/2021.