Gå til sidens indhold

Retten i Odense

22 mar 2021

Retten i Odense

Fængsel i 2 år for fremme af terror

I en domsmandssag er en 31-årig T af udenlandsk oprindelse fundet skyldig i forsøg på at yde økonomisk støtte og i fremme af terror.

Retten fandt tiltalte skyldig i via platformen Telegram at have forsøgt at yde økonomisk støtte ved indsamling og i at have virket til at fremme virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår, eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114, 114 a, 114 b, 114 c eller 114 d og forsøg herpå ved at videresende blandt andet vejledninger i internetsikkerhed for terrorister, håndbøger i kampteknik, hvordan man går under jorden i Europa, og en opfordring til at ramme Kina på grund af dets behandling af sine muslimske medborgere, § 136, stk. 1. Dertil  kom forsøg på at vise videoer af terrorhandlinger og fremsendelse af andres billigelser af terrorhandlinger, § 136, stk. 2.

Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år, jf. straffelovens §114 b, stk. 1, nr. 1, jf. § 21, stk. 1, § 114 e, 1. pkt., jf. til dels § 21, stk. 1, og § 136, stk. 1 og 2, jf. til dels § 21, stk. 1.

Retten udtalte, at der ved strafudmålingen var lagt vægt på, at tiltalte er ustraffet, på karakteren af indholdet af materialet i de fuldbyrdede forhold, at spredningen af materiale via Books Account 1 og indsamling af midler alene blev ved forsøget, og at tiltalte har handlet alene og over en periode på kun 10 måneder med periodevis inaktivitet.

Der var nedlagt påstand om udvisning.

Retten udtalte herom:

”Tiltalte, der har haft lovligt ophold i Danmark i under seks år, har to små børn med dansk statsborgerskab i Danmark, som han efter sin daværende æg­­­­tefælles forklaring ikke brugte megen tid på, idet han var mere optaget af sit arbejde og vekslende projekter af mere eller mindre seriøs karakter. Han har også familie i Gambia, herunder far, søster og brødre.

Efter en samlet bedømmelse baseret på børnenes tarv og samtlige sagens omstændigheder, herunder karakteren af kriminaliteten, og børnenes alder, fysiske og følelsesmæssige udvikling, graden af den følelsesmæssige tilknytning til såvel de­res mor, der uanset en eventuel udvisning fortsat vil være den primære omsorgsperson og forsørger, og til tiltalte, der reelt ikke var der i hverdagen, og den risiko, som adskillelsen fra tiltalte vil indebære for børnenes ligevægt, skal tiltalte udvises i medfør af udlændingelovens § 23, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, idet tiltaltes handlinger indebærer en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der er til skade for grundlæggende samfundsinteresser, og der meddeles i medfør af § 32, stk. 4, nr. 7, et indrejseforbud for bestandigt.”

T udbad sig betænkningstid. 

Sagen er behandlet under rettens sagsnr. 12-12940/2020.