Gå til sidens indhold

Retten i Odense

23 maj 2022

Retten i Odense

Leasingselskab snød med afgift

Unddragelses af registreringsafgift for over 10 mio. kr.

44-årig mand skyldig i registreringsafgiftsunddragelse af særlig grov karakter

Tiltalte er fundet skyldig i registreringsafgiftsunddragelse for over 10 mio. kr. i perioden fra den 8. maj 2013 til den 28. februar 2017 i forbindelse med drift af leasingvirksomhed, der var ejet og drevet af tiltalte.

Bevisførelsen i sagen, der har været behandlet som en domsmandssag med 17 retsdage og 93 vidner, har navnlig handlet om, hvorvidt 92 leasede køretøjer faktisk var ejet af leasinggiver, hvilket var en betingelse for reduceret forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b, eller om køretøjerne reelt var ejet af leasingtagerne selv, hvilket indebærer, at der skulle have været betalt fuld registreringsafgift på tidspunktet for indregistreringen.

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger fandt en enig domsmandsret det godtgjort, at der for 90 ud 92 køretøjer ikke forelå et reelt leasingforhold, og at ejendomsretten til køretøjerne ikke reelt var overdraget til leasinggiver i leasingperioden. Retten har herved navnlig lagt vægt på ejerskabet af køretøjet forud for leasingperioden, leasingaftalens klausul om leasingtagers køberet/pligt, oplysningerne om, hvad der skete med køretøjet efter leasingperiodens ophør og de foreliggende oplysninger om leasinggivers overdragelse af køretøjer i form af slutsedler, fakturaer, bogføring og kontoudskrifter før og efter leasingperioden. Retten har desuden lagt vægt på fremgangsmåden ved indgåelse af leasingaftalerne, herunder at bilerne reelt var finansieret af leasingtagerne, og at leasinggiver undlod at oplyse Skat om leasingkontrakternes vilkår om bl.a. leasingtagers køberet/pligt, selvom dette var en betingelse for Skats godkendelse af, at leasingforholdene var omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 b.

Retten fandt derfor, at betingelserne for afgiftsberigtigelse af køretøjerne efter registreringsafgiftslovens § 3 b om forholdsmæssig registreringsafgift ikke har været opfyldt, og køretøjerne derfor skulle have været afgiftsberigtiget med fuld registreringsafgift.

Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger fandt retten det desuden godtgjort, at tiltalte, der var ejer og direktør af leasingvirksomheden, havde haft viden om, at der ikke blev betalt den korrekt registreringsafgift af køretøjerne. Retten har herved navnlig lagt vægt på et dokument, hvor tiltalte beskrev en leasingmodel, hvor leasingtager selv ejede bilen, samt at de til Skat oplyste leasingvilkår ikke svarede til de vilkår, som fremgik af leasingaftalerne.

Retten fandt, at straffen efter forholdets karakter og omfang passende kunne fastsættes til fængsel i 3 år. Retten fandt dog grundlag for undtagelsesvist at gøre en del af straffen betinget. Tiltalte skal straffes med fængsel i 3 år, hvoraf 6 måneder skal fuldbyrdes. Den resterende del skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte inden for en prøvetid på 2 år fra denne dom ikke begår strafbart forhold. Retten har herved navnlig lagt vægt på den tid, der er gået, siden at den strafbare handling blev foretaget, og tiltaltes gode personlige forhold, herunder at tiltalte ikke i øvrigt er straffet af relevans for sagen.

Tiltalte skal desuden betale en tillægsbøde på 5.300.000 kr.
 
Erstatningskravene fra 4 tidligere leasingtagere blev henvist til et eventuelt civilt søgsmål.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer SS 10-11353/2020.