Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

31 okt 2022

Procesbevillingsnævnet

Advarsel om udvisning for narkotikakriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2022 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. marts 2022 (S-1207-21).

En irakisk statsborger var sammen med 9 andre tiltalt i en straffesag vedrørende narkotikakriminalitet. Han var blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 3, stk. 2, jf. bilag 1, liste B, nr. 66 (dagældende nr. 43) til dels jf. straffelovens § 21, ved under nærmere angivne omstændigheder at have indført, håndteret, forarbejdet og solgt ikke under 9 kilo kokain, samt forsøg på dette vedrørende yderligere 2 kilo kokain, med henblik på videreoverdragelse til en større personkreds mod betydeligt vederlag.

Den tiltalte var indrejst i Danmark som 8-årig og havde haft lovligt ophold i Danmark i ca. 12 år. Han havde ikke stiftet selvstændig familie men havde blandt andet forældre og søskende i Danmark. Han havde gennemført 9. og 10. klasse, og havde i perioder været tilknyttet det danske arbejdsmarked. Han talte dansk og assyrisk samt i mindre grad arabisk.

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 7 år og tildelte ham en advarsel om udvisning

Byretten fandt den tiltalte skyldig for så vidt angik 5 kilo kokain og skyldig i forsøg for så vidt angik 2 kilo kokain. Straffen blev fastsat til fængsel i 7 år.

To af rettens voterende fandt, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og stemte for at den tiltalte alene skulle tildeles en advarsel om udvisning. Disse voterende lagde vægt på den tiltaltes personlige forhold og fandt, at den tiltalte ville være helt uden forudsætninger for at klare sig i Irak.

Én voterende stemte for at udvise tiltalte. Denne voterende lagde vægt på, at den tiltalte var idømt en langvarig frihedsstraf for meget alvorlig narkotikakriminalitet, og at den tiltalte hverken var gift eller havde børn. Denne voterende fandt endvidere, at tiltalte ikke ville være helt uden forudsætninger for at klare sig i Irak, hvis han blev udvist.

Den tiltalte blev herefter tildelt en advarsel om udvisning i medfør af udlændingelovens § 24 b i overensstemmelse med stemmeflertallet.

Anklagemyndigheden ankede dommen til skærpelse, herunder således at udvisningen skulle være ubetinget og med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten ændrede straffen til fængsel i 6 år

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at straffen blev ændret til fængsel i 6 år.

Tre voterende stemte for at udvise den tiltalte med indrejseforbud for bestandig. Disse voterende fandt efter en samlet afvejning af den tiltaltes personlige forhold, karakteren af den begåede kriminalitet, og den idømte straf, at udvisning med indrejseforbud for bestandig måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge uro og forbrydelse.

Tre voterende stemte for at tildele den tiltalte en advarsel om udvisning. Disse voterende tiltrådte af de grunde, som byrettens flertal havde anført, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Den tiltalte blev herefter tildelt en advarsel om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/08130.