Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 okt 2022

Procesbevillingsnævnet

Brug af telekommunikation med billede i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2022 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. marts 2022 (S–2508–21).

Tiltalte i en straffesag anmodede byretten om tilladelse til at deltage i hovedforhandlingen ved anvendelse af telekommunikation med billede fra en ret i Finland, hvor tiltalte var bosiddende i medfør af retsplejelovens § 854. Tiltalte var i sagen tiltalt for en række forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 266 om fremsættelse af trusler. Anklagemyndigheden nedlagde påstand om en betinget fængselsstraf i tre måneder samt om udvisning. Tiltalte nægtede sig skyldig.  

Byretten gav tilladelse til at tiltalte kunne deltage i hovedforhandlingen ved anvendelse af telekommunikation i medfør af retsplejelovens § 854.

Byretten idømte tiltalte en betinget fængselsstraf på 3 måneder og udviste tiltalte af Danmark

Byretten fandt tiltalte skyldig i en række forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 266 om fremsættelse af trusler.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 3 måneder. Tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år.

Landsretten ophævede byrettens dom, og hjemviste sagen til fornyet behandling i byretten

Landsretten bemærkede, at anklagemyndigheden under sagen havde nedlagt påstand om udvisning, og at denne påstand blev taget til følge af byretten.

Herefter anførtes det, at det følger af retsplejelovens § 854, at tiltalte kan deltage i en hovedforhandling ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis tiltaltes tilstedeværelse i retten ikke er nødvendig, og der alene bliver spørgsmål om bøde eller fængsel indtil 1 år, konfiskation, rettighedsfrakendelse, tvangsbøder eller erstatning.

Endvidere blev det anført, at det ikke fremgår af bestemmelsens ordlyd, at tiltalte kan medvirke ved anvendelse af telekommunikation med billede, hvis der er spørgsmål om udvisning, og at en sådan fortolkning ikke har støtte i forarbejderne.

Landsretten fandt derfor, at det var en fejl, at byretten havde fremmet sagen som sket.

Herefter og efter fejlens karakter ophævede landsretten byrettens dom, og hjemviste sagen til fornyet behandling i byretten.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/07205.