Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

18 okt 2022

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om bl.a. svig, frakendelse af statsborgerskab og udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2022 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juni 2022 (S-128-22).

Det følger af indfødsretslovens § 8 A, at der skal ske frakendelse af indfødsret, der er opnået ved svigagtigt forhold, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Det følger videre af lovens § 8 C, at en person ikke kan støtte ret på at have haft dansk indfødsret, når den pågældende er frakendt eller frataget indfødsretten i medfør af bl.a. § 8 A, men at dette ikke gælder i det omfang, at retsforholdet vedrører tiden før frakendelsen.

En mand, der var født i 1954 i den dengang franske koloni Guinea, indrejste i 1987 i Danmark, hvor han med identitetspapirer udstedt på baggrund af en fødselsattest, der angav, at han var en bestemt fransk statsborger, fik udstedt et registreringsbevis som EU-borger. På denne baggrund blev han i 1993 meddelt tidsubegrænset opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, og ved lov af 20. december 1999 fik han dansk statsborgerskab.

I oktober 2021 blev der rejst tiltale mod manden for personelfalsk, jf. straffelovens § 174,
til dels jf. § 21, dokumentfalsk, ulovligt ophold og overtrædelse af straffelovens § 289 a,
stk. 1, jf. stk. 4, jf. § 289, stk. 1, ved løbende fra den 5. marts 2012 til den 30. november
2020, kun afbrudt af enkelte kortere perioder, at have modtaget dagpenge, efterløn og
flexydelse fra en fagforening med et samlet beløb på 1.518.051 kr.

Byretten fandt manden skyldig, frakendte dansk statsborgerskab og udviste for bestandig

Byretten fandt manden skyldig og idømte ham en straf af fængsel i 1 år og 6 måneder, frakendte dansk statsborgerskab og udviste ham med indrejseforbud for bestandig.

Byretten udtalte, at indfødsretslovens § 8 A finder anvendelse, selv om dansk statsborgerskab er erhvervet før lovens ikrafttræden, således at § 8 A har tilbagevirkende kraft, og at der efter forarbejderne til § 8 A som hovedregel skal ske frakendelse af indfødsret, når lovens betingelser er opfyldt.

Byretten fandt efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at proportionalitetsvurderingen ikke førte til, at hovedreglen om frakendelse af indfødsretten skulle fraviges, og lagde herved vægt på forholdets grovhed, og at manden kun i begrænset omfang talte og forstod dansk.

Landsretten skærpede straffen

Landsretten tiltrådte byrettens bevisvurdering, herunder at manden – henset til omstændighederne ved købet af en fransk fødselsattest med et andet navn end hans fødenavn og den efterfølgende udstedelse af fransk id-kort – var vidende om, at han herved etablerede sig som fransk statsborger under en falsk identitet.

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder og tiltrådte byrettens bestemmelser om frakendelse af dansk statsborgerskab og udvisning med indrejseforbud for bestandig. Herved henviste landsrettens til de af byretten anførte grunde og proportionalitetsafvejninger og bemærkede, at det tillige måtte lægges til grund, at manden fortsat havde kontakt til personer i Guinea.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/12787. Det bemærkes desuden, at afgørelsen er trykt i TfK 2022.305 Ø.