Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

22 nov 2022

Procesbevillingsnævnet

Retten til at overvære medsigtedes forklaring under grundlovsforhør

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2022 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. september 2022 (S-2877-22).

I september 2022 blev den sigtede og to andre anholdt for forsøg på røveri i forening og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. Anklagemyndigheden fremsatte i forbindelse med grundlovsforhøret, hvor der blandt andet skulle tages stilling til, om der var grundlag for varetægtsfængsling, begæring om, at de tre sigtede skulle afgive forklaring uden tilstedeværelse af de øvrige sigtede, jf. retsplejelovens § 748, stk. 5. 

Byretten afsagde kendelse i overensstemmelse med anklagemyndighedens begæring

Byretten bemærkede, at i henhold til retsplejelovens § 748, stk. 1, skal en sigtet så vidt muligt underrettes om alle retsmøder, og den sigtede er berettiget til at overvære dem. Byretten bemærkede videre, at en sigtet dog efter retsplejelovens § 748, stk. 5, kan udelukkes fra at overvære et retsmøde helt eller delvist, hvis hensynet til sagens opklaring undtagelsesvist gør det påkrævet.

Retten fandt henset til sagens omstændigheder, herunder at den sigtede ikke havde ønsket at udtale sig under afhøring hos politiet, og at der var uoverensstemmelse mellem forklaringerne afgivet til politiet af de øvrige sigtede, at der kunne være en risiko for, at de sigtede afstemte deres forklaringer, hvis de havde lejlighed til at høre de medsigtedes forklaringer.

Da den sigtede samt én af de medsigtede havde afgivet forklaring, fremsatte den sigtedes forsvarer begæring om, at den sigtede måtte overvære den sidste forklaring. Retten fandt, at betingelserne i retsplejelovens § 748, stk. 5, fortsat var opfyldt, idet der fortsat forelå en påvirkningsrisiko.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse med henvisning til retsplejelovens § 748, stk. 1, 2. pkt.

Landsretten tiltrådte byrettens kendelse med en anden begrundelse, idet retten udtalte, at efter retsplejelovens § 748, stk. 1, 2. pkt., finder bestemmelsens 1. pkt. om, at sigtede er berettiget til at overvære alle retsmøder, ikke anvendelse for så vidt angår retsmøder, der afholdes med henblik på blandt andet varetægtsfængsling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/19439.